Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rājañña:rājaniya m.[cf.Sk.rājanya] 王族,高官.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rājañña,【陽】 戰士階級的人(印度的世襲階級)。(p266)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rājañña,【陽】戰士階級的人(印度的世襲階級)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rājañña: rājañña(pu)
ရာဇည(ပု)
[rāja+ñña.,4.6.rañño apaccaṃ rājañño.sī,ṭī,,2.272.kappaddhuma.,4.6.rājanya-saṃ.rāyaṇṇa,rāinna-prā,addhamāgadhī.]
[ရာဇ+ည။ ေမာဂ္၊၄။၆။ ရေညာ အပစၥံ ရာဇေညာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၂၇၂။ ကပၸဒၶဳမ။ ေမာဂ္၊၄။၆။ ရာဇႏ်-သံ။ ရာယဏၰ၊ ရာဣႏၷ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rājañña:[m.] a man of the warrior caste.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rājañña,[fr.rājā,cp,Vedic rājanya] “royalty”; a high courtier,a khattiya (=rājabhogga,cp.Fick,Sociale Gliederung 100) D.I,103 (Pasenadi rājā ...uggehi vā rājaniyehi vā kañcid eva mantanaṁ manteyya); DA.I,273 (=anabhisittā kumārā,i.e.uncrowned princes); Miln.234; VvA.297 (Pāyāsi r.).(Page 568)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RĀJAÑÑA:[m] người thuộc dòng chiến sĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rājañña:ရာဇည(ပု)
[ရာဇ+ည။ ေမာဂ္၊၄။၆။ ရေညာ အပစၥံ ရာဇေညာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၂။၂၇၂။ ကပၸဒၶဳမ။ ေမာဂ္၊၄။၆။ ရာဇႏ်-သံ။ ရာယဏၰ၊ ရာဣႏၷ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) မင္းဇာတ္- မင္းမ်ိဳး-မင္းႏြယ္-ျပစ္သူ၊ မင္းသား။ အဘိသိက္မသြန္းရေသးေသာ မင္း၊ ဘုရင္ခံ။ (၂) ပါယာသိရာဇညအမည္ရွိေသာ မင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rājañña:ရာဇည (ပ) (ရာဇန္+ယ)
မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ျဖစ္သူ။ အဘိသိက္မသြင္း ေသးေသာ မင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine