Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rāja,【陽】 國王。 ~kakudhabhaṇḍa,【中】 皇室的徽章,王位的標誌(如王冠等)。 ~kathā,【陰】 王論。 ~kammika,【陽】 政府官員。 ~kumāra,【陽】 王子。 ~kumārī,~kaññā,【陰】 公主。 ~kula,【中】 王室,王宮。 ~geha,~bhavana,~mandira,【中】 王宮。 ~āṅgaṇa,【中】 宮殿的庭院。 ~daṇḍa,【陽】 國王諭旨的處罰。 ~dāya,【陽】 王室禮物。 ~dūta,【陽】 國王的報信者或外交使節。 ~devī,【陰】 王妃(國王的配偶)。~dhamma,【陽】 王法(國王的職責)。 ~dhāni,【陰】 王城。 ~dhītu,~puttī,【陰】 公主。 ~nivesana,【中】 國王的住所。 ~antepura,【中】王室閨房,宮殿場所。 ~parisā,【 陰】 國王的隨行人員,王室集會。 ~putta,【陽】 王子。 ~purisa,【陽】 屬於國王的人。 ~porisa,【中】 公職。 ~bali,【陽】 國王抽的稅。 ~bhaṭa,【陽】 軍人。 ~bhaya,【中】 來自國王的恐懼。 ~bhogga,【形】 適合被國王用的。 ~mahāmatta,【陽】 總理,大臣,宰相。 ~mahesī,【陰】 皇后。 ~muddā,【陰】 王印。 ~ratha,【陽】皇家馬車。 ~vara,【陽】 高貴的國王。 ~vallabha,【形】 熟悉國王的,國王喜歡的事物。 ~sampatti,【陰】 國王的光彩壯麗。(p266)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rāja,(rājan)(cp.Vedic rājā),【陽】國王(king),統治者(a ruling potentate)。單.主.rājā;復.主rājāno;單.呼.rāja﹑rājā;復.呼rājāno;單.賓.rājānaṁ﹑rājaṁ;復.賓.rājano;單.具.rāja﹑rājinā [梵rajña]﹑rājena;復.具.raññābhi﹑rājûhi﹑rājehi;單.離.rāññā﹑rājamhā﹑rājasmā;復.離.raññābhi﹑rājûhi﹑rājehi;單.與.﹑屬.rāñño [梵rājñah]﹑raññassa﹑rājino;復.與.﹑屬.raññaṁ[梵rājñaṁ]﹑rājūnaṁ﹑rājānaṁ;單.處raññe﹑raññi﹑rājamhi﹑rājasmiṁ;復.處.rājusu﹑rājesu。rājakakudhabhaṇḍa,【中】皇室的徽章,王位的標誌(如王冠等)。rājakathā,【陰】王論。rājakammika,【陽】政府官員。rājakumāra,rājaputta﹐【陽】王子(prince)。rājakumārī,rājakaññā,rājadhītā﹐【陰】公主(princess)。rājakula,【中】王室,王宮。Rājageha,【中】王舍(城)。rājabhavana,rājamandira,【中】王宮。rājāṅgaṇa,【中】宮殿的庭院。rājadaṇḍa,【陽】國王諭旨的處罰。rājadāya,【陽】王室禮物。rājadūta,【陽】國王的報信者或外交使節。rājadevī,【陰】王妃(國王的配偶)。rājadhamma,【陽】王法。rājadhāni,【陰】王城。rājadhītu,rājaputtī,【陰】公主。rājanivesana,【中】國王的住所。rājantepura,【中】王室閨房,宮殿場所。rājaparisā,【陰】國王的隨行人員,王室集會。rājaputta,【陽】王子。rājapurisa,【陽】國王的人。rājaporisa,【中】公職。rājabali,【陽】國王抽的稅。rājabhaṭa,【陽】軍人。rājabhaya,【中】對國王的恐懼。rājabhogga,【形】適合被國王用的。rājamahāmatta,【陽】總理,大臣,宰相。rājamahesī,rājinī,【陰】皇后,王后(queen),cf.mahesī。rājamuddā,【陰】王印。rājaratha,【陽】皇家馬車。rājavara,【陽】高貴的國王。rājavallabha,【形】熟悉國王的,國王喜歡的事物。rājasampatti,【陰】國王的光彩壯麗。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rāja: rāja(pu)
ရာဇ(ပု)
[rāja+ṇa.rāja+ka]
[ရာဇ+ဏ။ ရာဇ+က]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rāja: rāja(pu)
ရာဇ(ပု)
[rāja+a.rājādi.ranja+a.,ṭī.333.nīti,dhātu.46.rājati attano issariyasampattiyā catūhi saṅgahavatthūhi mahājanaṃ rañjeti vaḍḍhetīti ca rājā.dī,ṭṭha,1.123.dhammena pare rañjetiti...rājā.dī,3.77.apa,ṭṭha,1.115.(-dī,ṭṭha,1.222.ma,ṭṭha,3.251.saṃ,ṭṭha,3.19va.aṃ,ṭṭha,2,77.paṭisaṃ,ṭṭha,2.292.udāna,ṭṭha,92.iti,ṭṭha.71.suttani,ṭṭha,2.1va8.17va.cariyā,ṭṭha.36.sārattha,1.284.dī,ṭī,2.1va6.saṃ,ṭī,2.429.aṃ,ṭī,3.181).rā-saṃ.rāja,rāya-prā,addhamāgadhī.]
[ရာဇ+အ။ ရာဇာဒိဂိုဏ္း။ ရႏၨ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၃၃။ နီတိ၊ဓာတု။၄၆။ ရာဇတိ အတၱေနာ ဣႆရိယသမၸတၱိယာ စတူဟိ သဂၤဟဝတၳဴဟိ မဟာဇနံ ရေၪၨတိ ဝေၯတီတိ စ ရာဇာ။ ဒီ၊႒၊၁။၁၂၃။ ဓေမၼန ပေရ ရေၪၨတိတိ...ရာဇာ။ ဒီ၊၃။၇၇။ အပ၊႒၊၁။၁၁၅။ (-ဒီ၊႒၊၁။၂၂၂။ မ၊႒၊၃။၂၅၁။ သံ၊႒၊၃။၁၉ဝ။ အံ၊႒၊၂၊၇၇။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၂၉၂။ ဥဒါန၊႒၊၉၂။ ဣတိဝုတ္၊႒။၇၁။ သုတၱနိ၊႒၊၂။၁ဝ၈။၁၇ဝ။ စရိယာ၊႒။၃၆။ သာရတၳ၊၁။၂၈၄။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၁ဝ၆။ သံ၊ဋီ၊၂။၄၂၉။ အံ၊ဋီ၊၃။၁၈၁)။ ရာဇန္-သံ။ ရာဇ၊ ရာယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rāja,(m.),king.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Rāja:1.Rāja Vagga. The ninth section of the Majjhima Nikāya (Suttas 81 90).M.ii.44ff.

2.Rāja Vagga. The fourteenth chapter of the Pañcaka Nipāta of the Anguttara Nikāya.A.iii.147 64.

1.Rāja Sutta. Five good qualities in a king pure descent,great wealth,strong army,wise minister,glory which make him secure in his conquest; five similar qualities in a monk virtuous conduct,wide and deep learning,active energy,insight,release which bring him emancipation.A.iii.149ff.

2.Rāja Sutta. On the eighth day of the lunar fortnight,the ministers of the Cātummahārājāno visit the earth,on the fourteenth day their sons,on the fifteenth day the kings themselves.They report what they find at the assembly of the gods in Sudhammā hall and rejoice if men have done good,sorrowing if they have done evil.A.i.142f.

3.Rāja Sutta.Men should keep their fast,not in order to be Sakka who is not rid of passion,malice or delusion,but to be arahants.A.i.143f.

4.Rāja Sutta. Pasenadi asks the Buddha if there is any born thing which is free from decay and death.No,answers the Buddha,not even the arahants.S.i.71.

5.Rāja Sutta. Just as all petty princes follow in the train of a universal monarch,so do all profitable states follow earnestness.S.v.44.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RĀJA:[m] đức Vua --kakudhabhaṇda [nt] huy hiệu của hoàng tộc,biểu chương của vua --kathā [f] sự nói về đức Vua --kammika [m] quan chức,công chức của chính phủ --kūmara [m] hoàng tử --kumārī,--kaññā [f] công chúa --kula [nt] hoàng tộc,cung điện nhà vua,--geha,--bhavana --mandira [nt] đền vua --ṅgaṇa [nt] sân chầu trước ngai vua --daṇda [m] hình phạt của nhà vua ban ra --dāya [m] sự ban thưởng của triều đình --dūta [m] sứ thần của vua,khâm sai --devī [f] cung tần của vua hay vợ vua --dhamma [m] phận sự của vua --dhāni [f] kinh đô --dhīta,--putta [f] con gái vua,công chúa --nivesana [nt] chỗ vua ngự --ntepura [nt] khuê phòng của vua,hoàng triều cương thổ --parisā [f] quần thần của vua,chính phủ --puttī [m] hoàng tử --purisa [m] công chức,chức tước trong hoàng triều --bali [m] thuế phải nộp cho vua --bhaṭa [m] binh lính --porisa [nt] công chức của chính phủ --bhaya [nt] sợ từ đức vua --bhogga [a] đáng được đức vua dùng --mahāmatta [m] thủ tướng đại thần --mahesī [f] hoàng hậu --muddā [f] ấn vua --ratha [m] long xa,xe vua --vara [m] đức vua cao quí --vallabha [a] thân thiện với vua,được đức vua ưa chuộng --sampatti [f] sự huy hoàng của vua
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
rāja:nhà vua,ông hoàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rāja:ရာဇ(ပု)
[ရာဇ+အ။ ရာဇာဒိဂိုဏ္း။ ရႏၨ+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၃၃။ နီတိ၊ဓာတု။၄၆။ ရာဇတိ အတၱေနာ ဣႆရိယသမၸတၱိယာ စတူဟိ သဂၤဟဝတၳဴဟိ မဟာဇနံ ရေၪၨတိ ဝေၯတီတိ စ ရာဇာ။ ဒီ၊႒၊၁။၁၂၃။ ဓေမၼန ပေရ ရေၪၨတိတိ...ရာဇာ။ ဒီ၊၃။၇၇။ အပ၊႒၊၁။၁၁၅။ (-ဒီ၊႒၊၁။၂၂၂။ မ၊႒၊၃။၂၅၁။ သံ၊႒၊၃။၁၉ဝ။ အံ၊႒၊၂၊၇၇။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၂၉၂။ ဥဒါန၊႒၊၉၂။ ဣတိဝုတ္၊႒။၇၁။ သုတၱနိ၊႒၊၂။၁ဝ၈။၁၇ဝ။ စရိယာ၊႒။၃၆။ သာရတၳ၊၁။၂၈၄။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၁ဝ၆။ သံ၊ဋီ၊၂။၄၂၉။ အံ၊ဋီ၊၃။၁၈၁)။ ရာဇန္-သံ။ ရာဇ၊ ရာယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (ဦးထိပ္၌ အဘိသိက္ ေရစင္ သြန္းေလာင္းအပ္ၿပီးေသာ ခတၱိယဇာတ္ရွိသည့္-) မင္း-ဘုရင္-ရွင္ဘုရင္။ (၂) (အဘိဘိက္ေရစင္ သြန္းေလာင္းအပ္ၿပီးေသာ-)မင္း-ဘုရင္-ရွင္ဘုရင္(ဇာတ္အထူးမလို)။ (၃) (အဘိသိက္ သြန္းေလာင္းအပ္သည္ျဖစ္ေစ,မသြန္းေလာင္းအပ္သည္ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္-)မင္း-အစိုးရ-ဘုရင္-ရွင္ဘုရင္။ (၄) မင္းခ်င္းေယာက္က်ား၊ မင္းခစား၊ အရာရွိ။ (၅) အႀကီးအကဲ၊ ျမင့္ျမတ္သည့္အရာ (သစ္ပင္စသည္)။ (၆) ေသမင္း။ (၇) ဓမၼရာဇသုတ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rāja:ရာဇ(ပု)
[ရာဇ+ဏ။ ရာဇ+က]
မင္းႏွင့္ တူေသာ သႆတဒိ႒ိႏွင့္ ဥေစၧဒဒိ႒ိ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
rāja:ရာဇ
ဘူ = ဒိတၱိယံ-ထြန္းပျခင္း၌။ ရာဇတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rāja:ရာဇ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine