Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rāga:m.[〃cf.rajati] 貪,貪欲,染; 染色,色彩.-aggi 貪火.-ānusaya 貪隨眠.-ussada 貪の増盛.-kkhaya 貪欲の尽滅.-carita 貪行者.-cariyā 貪行.-ṭṭhānīya 貪の原因となるべき.-dhamma 染法.-patha 貪路.-ratta 貪欲に染まれる.-vinaya 貪の調伏.-virāga 染欲捨離.-salla 貪箭.-sahagata 貪倶行,貪を倶なえる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rāga,【陽】 顏色,色,染料,肉慾,執着。 ~kkhaya,【陽】 貪慾的毀滅。~ggi,【陽】 慾火。 ~carita,【形】 好色的行爲。 ~ratta,【形】 起好色心的。(p266)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rāga,(vi離+rāga‹raj(著色)梵巴同) see rajati),【陽】1.顔色,染料(color,hue; coloring,dye)。2.染,染著,肉慾(excitement,passion)。rañjan’aṭṭhena rāgo(找樂子之義爲‘染’) (DhsA 363)。rāgakkhaya,【陽】染盡,貪染的毀滅。rāgaggi,【陽】慾火。rāgacarita,【形】好色的行爲。rāgaratta,【形】起好色心的。sarāga,【形】有染的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
rāga: 貪愛、愛着
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rāga: rāga(ti)
ရာဂ(တိ)
[rāga+ṇa,rāga+ka.]
[ရာဂ+ဏ၊ ရာဂ+က။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rāga: rāga(pu)
ရာဂ(ပု)
[ranja+ṇa.rañcanavasena rāgo.abhi,ṭṭha,1.395.paṭisaṃ,ṭṭha,1.226.suttani,ṭṭha,1.15,2va.rañjanaṃ rāgo,ranjanti etenāti rāgo.ka59va.ranjanti anenāti rāgo,rañjīyati anenāti vā rāgo,sayaṃ rañjatītipi rāgo.rū.579.arajjitthaç rajjateç rajjissateç rajanaṃ vā rāgo.rū.58va.rajjanti (rañjanti) sattā tena sayaṃ vā rañjati rañjanamattadhameva vā etanti rāgo.taṇhā.nīti,dhātu.46.nīti,sutta.1194.rajjanaṃ rajjanti vā yena so rāgo.,ṭī,163.rañjatīti rāgo.netthi,vi.7va.rajjanti vatthaṃ etenāti rāgo.nirutti.444.rāga-saṃ.rāga,rāya-prā,addhamāgadhī.]
[ရႏၨ+ဏ။ ရၪၥနဝေသန ရာေဂါ။ အဘိ၊႒၊၁။၃၉၅။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၂၆။ သုတၱနိ၊႒၊၁။၁၅၊၂ဝ။ ရၪၨနံ ရာေဂါ၊ ရႏၨႏၲိ ဧေတနာတိ ရာေဂါ။ ကစၥည္း၅၉ဝ။ ရႏၨႏၲိ အေနနာတိ ရာေဂါ၊ ရၪၨီယတိ အေနနာတိ ဝါ ရာေဂါ၊ သယံ ရၪၨတီတိပိ ရာေဂါ။ ႐ူ။၅၇၉။ အရဇၨိတၳ,ရဇၨေတ,ရဇၨိႆေတ,ရဇနံ ဝါ ရာေဂါ။ ႐ူ။၅၈ဝ။ ရဇၨႏၲိ (ရၪၨႏၲိ) သတၱာ ေတန သယံ ဝါ ရၪၨတိ ရၪၨနမတၱဓေမဝ ဝါ ဧတႏၲိ ရာေဂါ။ တဏွာ။ နီတိ၊ဓာတု။၄၆။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၉၄။ ရဇၨနံ ရဇၨႏၲိ ဝါ ေယန ေသာ ရာေဂါ။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၆၃။ ရၪၨတီတိ ရာေဂါ။ ေနတၳိ၊ဝိ။၇ဝ။ ရဇၨႏၲိ ဝတၳံ ဧေတနာတိ ရာေဂါ။ နိ႐ုတၱိ။၄၄၄။ ရာဂ-သံ။ ရာဂ၊ ရာယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
rāga:'lust','greed',is a synonym of lobha (s.mūla),taṇhā (q.v.) and abhijjhā (s.kammapatha).For kāma-rūpa-arūpa-rāga,s.saṃyojana
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rāga:[m.] colour; hue; dye; lust; attachment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rāga,[cp.Sk.rāga,fr.raj see rajati] 1.colour,hue; colouring,dye Vin.II,107 (aṅga° “rougeing” the body:bhikkhū aṅgarāgaṁ karonti); ThA.78; SnA 315 (nānāvidha°).-- 2 (as t.t.in philosophy & ethics) excitement,passion; seldom by itself,mostly in combn with dosa & moha,as the three fundamental blemishes of character:passion or lust (uncontrolled excitement),ill-will (anger) and infatuation (bewilderment):see dosa2 & moha; cp.sarāga.-- These three again appear in manifold combns with similar terms,all giving var.shades of the “craving for existence” or “lust of life” (taṇhā etc.),or all that which is an obstacle to nibbāna.Therefore the giving up of rāga is one of the steps towards attaining the desired goal of emancipation (vimutti).-- Some of the combns are e.g.the 3 (r.d.m.)+kilesa; +kodha; very often fourfold r.d.m.with māna,these again with diṭṭhi:see in full Nd2 s.v.rāga (p.237),cp.below ussada.-- Of the many passages illustrating the contrast rāga›nibbāna the foll.may be mentioned:chandarāga vinodanaṁ nibbānapadaṁ accutaṁ Sn.1086; yo rāgakkhayo (etc.):idaṁ vuccati amataṁ S.V,8; yo rāgakkhayo (etc.):idaṁ vuccati nibbānaṁ S.IV,251; ye ‘dha pajahanti kāmarāgaṁ bhavararāganu-sayañ ca pahāya ...parinibbāna-gatā Vv 5324; kusalo jahati pāpakaṁ ...rāga dosa-mohakkhayā parinibbuto Ud.85.-- Personified,Rāga (v.l.Ragā),Taṇhā & Arati are called the “daughters of Māra” (Māradhītā):Sn.835; DhA.III,199; Nd1 181.-- For further detail of meaning & application see e.g.-- (1) with dosa & moha: D.I,79,156; III,107,108,132; S.I,184; IV,139,195,250,305; V,84,357 sq.; M.II,138 (rasa° the excitement of taste); A.I,52,156 sq.,230 sq.; II,256; III,169,451 sq.; IV,144; It.56,57; Vism.421; VbhA.268,269 (sa° & vīta°).-- (2) in other connection:D.III,70,74,146,175,217,234 (arūpa°),249 (cittaṁ pariyādāya tiṭṭhati); S.II,231=271 (cittaṁ anuddhaṁseti); III,10; IV,72,329; V,74 (na rāgaṁ jāneti etc.); A.II,149 (tibba-rāga-jātiko rāgajaṁ dukkhaṁ paṭisaṁvedeti); III,233,371 (kāmesu vīta°); IV,423 (dhamma°); Sn.2,74,139,270=S.I,207 (+dosa); Sn.361,493,764,974,1046; Dh.349 (tibba°= bahala-rāga DhA.IV,68); Ps.I,80 sq.; II,37 (rūpa°),95 (id.); Vbh.145 sq.(=taṇhā),368 (=kiñcana),390; Tikp 155,167; DA.I,116.-- Opp.virāga

--aggi the fire of passion D.III,217; S.IV,19; It.92 (r.dahati macce ratte kāmesu mucchite; +dosaggi & mohaggi); J.I,61 (°imhi nibbute nibbutaṁ nāma hoti).--ânusaya latent bias of passion (for=Dat.) S.IV,205 (the 3 anusayas:rāga°,paṭigha°,avijjā°); It.80 (yo subhāya dhātuyā rāgo so padūyati).--ussada conceit of lust,one of the 7 ussadas (r.d.m.,māna,diṭṭhi,kilesa,kamma) Nd1 72.--kkhaya the decay (waning) of p.S.III,51,160:IV.142,250,261; V,8,16,25; VbhA.51 sq.--carita one whose habit is passion,of passionate behaviour Miln.92; Vism.105 sq.(in det.),114 (+dosa°,moha°),193; KhA 54 (colour of the blood of his heart,cp.Vism.409) --ṭṭhānīya founded on passion A.I,264; AA 32.--patha way of lust,lustfulness,passion,sensuality S.IV,70; Sn.370,476 (with expln “rāgo pi hi duggatīnaṁ pathattā rāgapatho ti vuccati” SnA 410).--rati passionate or lustful delight DhA.III,112; --ratta affected with passion S.I,136; Sn.795 (as °rāgin,cp.Nd1 100=kāma-guṇesu ratta).(Page 567)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RĀGA:[m] màu,nhuộm,màu sắc,tình dục,sự trìu mến --kkhaya [m] dứt bỏ tình dục --ggi [m] lửa tình --carita [m] thuộc về ái tình --ratta [a] say đắm,vì ái tình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
rāga:ái,tham,tham luyến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rāga:ရာဂ(ပု)
[ရႏၨ+ဏ။ ရၪၥနဝေသန ရာေဂါ။ အဘိ၊႒၊၁။၃၉၅။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၂၂၆။ သုတၱနိ၊႒၊၁။၁၅၊၂ဝ။ ရၪၨနံ ရာေဂါ၊ ရႏၨႏၲိ ဧေတနာတိ ရာေဂါ။ ကစၥည္း၅၉ဝ။ ရႏၨႏၲိ အေနနာတိ ရာေဂါ၊ ရၪၨီယတိ အေနနာတိ ဝါ ရာေဂါ၊ သယံ ရၪၨတီတိပိ ရာေဂါ။ ႐ူ။၅၇၉။ အရဇၨိတၳ,ရဇၨေတ,ရဇၨိႆေတ,ရဇနံ ဝါ ရာေဂါ။ ႐ူ။၅၈ဝ။ ရဇၨႏၲိ (ရၪၨႏၲိ) သတၱာ ေတန သယံ ဝါ ရၪၨတိ ရၪၨနမတၱဓေမဝ ဝါ ဧတႏၲိ ရာေဂါ။ တဏွာ။ နီတိ၊ဓာတု။၄၆။ နီတိ၊သုတၱ။၁၁၉၄။ ရဇၨနံ ရဇၨႏၲိ ဝါ ေယန ေသာ ရာေဂါ။ ဓာန္၊ဋီ၊၁၆၃။ ရၪၨတီတိ ရာေဂါ။ ေနတၳိ၊ဝိ။၇ဝ။ ရဇၨႏၲိ ဝတၳံ ဧေတနာတိ ရာေဂါ။ နိ႐ုတၱိ။၄၄၄။ ရာဂ-သံ။ ရာဂ၊ ရာယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) တပ္စြဲ-တပ္မက္-တပ္ႏွစ္သက္-ကပ္ၿငိ-ျခင္း။ (ခ) တပ္စြဲ-တပ္မက္-တပ္ႏွစ္သက္-တတ္ေသာ တရား။ (ဂ) တပ္စြဲ-တပ္မက္-တပ္ႏွစ္သက္-ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရား-ျခင္း၊ (ေလာဘ,တဏွာ ရမၼက္)။ (၂) ေဆးဆိုးျခင္း။ (၃) ဆိုးေဆး-ေရ-မႈန္႔။ (၄) ခ်စ္ျခင္း။ (၅) (ဆိုးအပ္ေသာ) အေရာင္အဆင္း၊ ေဆးေရာင္။ (၆) ရာဂသုတ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rāga:ရာဂ(တိ)
[ရာဂ+ဏ၊ ရာဂ+က။]
(၁) ရာဂရွိေသာ၊ သူ။ (၂) ဆိုးေဆး-ေရ-မႈန္႔-ႏွင့္တူေသာ။ (၂) ရာဂ(၁) (၃)ၾကည့္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rāga:ရာဂ (ပ) (√ရဇ္+ဏ)
ဆိုးရည္။ တပ္စြန္းျခင္း။ တပ္မက္ေမာျခင္း။ ခံုမင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine