Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
piṇḍa:m.[〃] 丸いもの,球; 団食,食物; 集団.dat.piṇḍāya 托鉢のために.-ukkhepaka 食の投入(口へ).-cāra 托鉢,行乞.-cārika 行乞の.-dāyika,-dāviya 食糧部隊.-pāta 鉢食,団食,食物,托鉢食,乞食.-pāta-nīhāraka 送食者.-pāta-paviveka 乞食(過)の遠離.-pātika 常乞食者.-pātikaṅga 常乞食支.-pātika-mada 乞食憍.-pātikatta 常乞食性,常乞食者であること.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Piṇḍa,piṇḍaka,【陽】 塊(尤指小塊),食團。 ~cārika,【形】 託鉢者。 ~dāyaka,【陽】 施食者。 ~pāta,【陽】 託鉢。 ~pātika,【形】 常乞食苦行僧,只吃託鉢的食物苦行僧。 ~ḍācāra,【陽】 行託鉢。(p226)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Piṇḍa,piṇḍaka,【陽】塊(尤指小塊),食團。piṇḍacārika,【形】託鉢者。piṇḍadāyaka,【陽】施食者。piṇḍapāta(piṇḍa團狀食物+pāta落下),【陽】託鉢。古譯:分衛。piṇḍapātika,【形】常乞食苦行僧,只吃託鉢的食物苦行僧。piṇḍaḍācāra,【陽】行託鉢。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
piṇḍa:[m.] a lump; a lump of food.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Piṇḍa,[cp.Vedic piṇḍa; probably connected with piṣ i.e.crush,grind,make into a lump; Grassmann compares pīḍ to press; on other attempts at etym.see Walde,Lat.Wtb.s.v.puls] 1.a lump,ball,thick (& round) mass S.I,206 (aṭṭhīyaka°); Pv III,55 (nonīta°); VvA.62 (kummāsa°),65; Sdhp.529 (ayo°).-- 2.a lump of food,esp.of alms,alms given as food S.I,76; Sn.217,388,391; J.I,7 (nibbuta° cooled); Miln.243 (para °ṁ ajjhupagata living on food given by others).piṇḍāya (Dat.) for alms,freq.in combn with carati,paṭikkamati,(gāmaṁ) pavisati,e.g.Vin.II,195; III,15; M.III,157; Sn.386; SnA 141,175; PvA.12,13,16,47,81,136 and passim.-- 3.a conglomeration,accumulation,compressed form,heap,in akkhara° sequence of letters or syllables,context DhA.IV,70. --attha condensed meaning,résumé J.I,233,275,306; KhA 124,192.Cp.sampiṇḍanattha.--ukkhepakaṁ in the manner of taking up lumps (of food),a forbidden way of eating Vin.II,214=IV.195,cp.Vin.Texts I.64 (=piṇḍaṁ piṇḍaṁ ukkhipitvā C.).--gaṇanā counting in a lump,summing up DA.I,95.--cāra alms-round,wandering for alms Sn.414.--cārika one who goes for alms,begging Vin.II,215; III,34,80; IV,79; J.I,116; VvA.6.--dāyika (& °dāvika) one who deals out food (as occupation of a certain class of soldiers) D.I,51 (°dāvika); A.IV,107 (v.l.°dāyaka); Miln.331; cp.DA.I,156.See also Geiger,P.Gr.46,1; Rh.D.Dial.I.68 (trsl.“camp-follower”); Franke,Dīgha trsl.531 trsl.“Vorkämpfer” but recommends trsl.“Klossverteiler” as well).--dhītalikā a doll made of a lump of dough,or of pastry PvA.17; cp.piṭṭha°.--paṭipiṇḍa (kamma) giving lump after lump,alms for alms,i.e.reciprocatory begging J.II,82 (piṇḍa-paṭipiṇḍena jīvikaṁ kappesuṁ),307 (piṇḍapāta-paṭipiṇḍena jīvikaṁ kappenti); V,390 (mayaṁ piṇḍa-paṭipiṇḍa-kammaṁ na karoma).--pāta food received in the alms-bowl (of the bhikkhu),alms-gathering (on term see Vism.31 yo hi koci āhāro bhikkhuno piṇḍolyena patte patitattā piṇḍapāto ti vuccati,and cp.BSk.piṇḍapāta-praviṣṭha AvŚ I.359; piṇḍapāta-nirhāraka Divy 239) Vin.I,46; II,32 (°ṁ nīharāpeti),77,198,223; III,80,99; IV,66 sq.,77; M.III,297; S.I,76,92; A.I,240; II,27,143; III,109,145 sq.; V,100; Sn.339; J.I,7,149,212,233; Pug.59; Vism.31,60; VbhA.279 (°âpacāyana); SnA 374; PvA.11 sq.,16,38,240.--pātika one who eats only food received in the alms-bowl; °aṅga is one of the dhutaṅga ordinances (see dhutaṅga) Vin.I,253; II,32 (°aṅga),299 (+paṁsukūlika); III,15 (id.); M.I,30; III,41; A.III,391; Pug.59,69; SnA 57 (°dhutaṅga).--piṇḍapātika bhikkhu a bh.on his alms-round Vism.246 (in simile); VbhA.229 (id.).Cp.BSk.piṇḍapātika AvŚ I.248.--pātikatta (abstr.to prec.) the state of eating alms-food,a characteristic of the Buddhist bhikkhu M.III,41; S.II,202,208 sq.; A.I,38; III,109.(Page 458)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
piṇḍa:miếng hay vắt thực phẩm (thức ăn đặt bát thường chỉ chút ít,gọn nhẹ,nên chữ pāli này vẫn được dùng để gọi chung những thức ăn cúng dường cho tỳ khưu khất thực)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
piṇḍa:khất thực
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
piṇḍa:ပိ႑
ဘူ+စု = သံဃာေတ-ေပါင္းစုျခင္း၌။
ပိ႑တိ၊ ပိေ႑တိ၊ ပိ႑ယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
piṇḍa:ပိ႑ (ပ) (√ပိ႑္+အ)
အစိုင္အခဲ။ ဆြမ္းလုပ္။ ဆြမ္း။ တင္းပုတ္။ မုရန္။
ပိ႑ာယ စရိတြာ၊ ဆြမ္းခံ ၿပီး၍။ ပိ႑ာယ ပါဝိသိ၊ ဆြမ္းအလို႔ငွာ ဝင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine