Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pheggu:m.[cf.Sk.phalgu] 膚材,樹膚,纖皮 [sāraの反対] .-gandha 樹膚香.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pheggu,【中】 圍繞木髓的木材,無價值的事物。(p234)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pheggu,(cp.Vedic phalgu ),【中】圍繞木髓的木材,無價值的事物(accessory wood,wood surrounding the pith of a tree)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pheggu: pheggu(thī,na)
ေဖဂၢဳ(ထီ၊န)
[phala+gu.phala nipphattiyaṃ,gu,lassa go.asse.pheggu.pha+iñja+ṇu.phena vātena iñjatīti vā pheggu,phasaddūpapadaiñja kampane.jassa go dvebhāvo ṇu.sūci.372.]
[ဖလ+ဂု။ ဖလ နိပၹတၱိယံ၊ ဂု၊ လႆ ေဂါ။ အေႆ။ ေဖဂၢဳ။ ဖ+ဣၪၨ+ဏု။ ေဖန ဝါေတန ဣၪၨတီတိ ဝါ ေဖဂၢဳ၊ ဖသဒၵဴပပဒဣၪၨ ကမၸေန။ ဇႆ ေဂါ ေဒြဘာေဝါ ဏု။ သူစိ။ ၃၇၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pheggu:[nt.] wood surrounding the pith of a tree; a worthless thing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pheggu,[cp.Vedic phalgu & P.phaggu in form] accessory wood,wood surrounding the pith of a tree,always with ref.to trees (freq.in similes),in sequence mūla,sāra,pheggu,taca,papaṭikā etc.It is represented as next to the pith,but inferior and worthless.At all passages contrasted with sāra (pith,substance).Thus at M.I,192 sq.,488; D.III,51; S.IV,168; A.I,152 (pheggu+ sāra,v.l.phaggu); II,110=Pug.52; A.III,20; J.III,431 (opp.sāra); Miln.267,413 (tacchako phegguṁ apaharitvā sāraṁ ādiyati).(Page 480)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pheggu:Empty,vain,poor
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHEGGU:[nt] cây không lõi,vật không đáng giá gì
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pheggu:cây xốp xộp,cây mềm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pheggu:ေဖဂၢဳ(ထီ၊န)
[ဖလ+ဂု။ ဖလ နိပၹတၱိယံ၊ ဂု၊ လႆ ေဂါ။ အေႆ။ ေဖဂၢဳ။ ဖ+ဣၪၨ+ဏု။ ေဖန ဝါေတန ဣၪၨတီတိ ဝါ ေဖဂၢဳ၊ ဖသဒၵဴပပဒဣၪၨ ကမၸေန။ ဇႆ ေဂါ ေဒြဘာေဝါ ဏု။ သူစိ။ ၃၇၂။]
(၁) ထေအာင္း၊ ခေအာင္း။ (၂) အကာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pheggu:ေဖဂၢဳ (န)
အကာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pheggu:ေဖဂၢဳ (တိ)
အႏွစ္မရွိ အကာျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine