Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Phalasamāpatti:果等至——除了緊接道心之後的果心之外,其他享受著涅盤樂的果心即是果等至。隨著個人的定力不同,果等至的時間,可能延續幾秒,或最多七天。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phalasamāpatti: phalasamāpatti(thī)
ဖလသမာပတၱိ(ထီ)
[phala+samāpatti]
[ဖလ+သမာပတၱိ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
phalasamāpatti:quả thiền nhập,tâm chứng quả,tâm quả thiền nhập
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phalasamāpatti:ဖလသမာပတၱိ(ထီ)
[ဖလ+သမာပတၱိ]
ဖိုလ္သို႔ေကာင္းစြာ ေရာက္ျခင္း၊ ဖိုလ္ဝင္စားျခင္း၊ ဖလသမာပတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phalasamāpatti:ဖလ-သမာပတၱိ (ဣ)
အရဟတၱဖိုလ္ကို ဝင္စားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine