Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phala:①n.[〃] 果,果実,結果.-āpaṇa 果実店.-āpaṇika 果物屋.-ārāma 果樹園.-āsava 果酒.-khādaniya 果嚼食.-gandha 果香.-citta 果心.-ñāṇa 果智.-ṭṭha 果住者.-tumba 果壺.-paccavekkhaṇa 果観察.-bhājaka 分果人.-bhesajja 果薬.-maya 果製の.-rasa 果汁.-vipāka 果異熟.-visuddhi 果清浄.-saṅgha 果僧伽.-sacchikiriyā 証果.-samaṅgin 果具足の.-samāpatti 果定.-sīla 果戒.-sukha 果楽.-hārika 果物屋.②m.切先,劍尖.③n.睪丸,こうがん.④m.[=pala] 重さの量.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phala,【中】 水果,堅果,結果,武器的刀鋒。 ~citta,【中】 果心,道果。~ṭṭha,【形】 停住在道的享樂。 ~tthika,【形】 找尋果報。 ~dāyī,【形】成功的,有利的,結果的,產生果報的。 ~ruha,【 形】 從種子生長的。 ~vantu,【形】 產生果實的,有果實的。 ~lāphala,【 中】 各種不同的果實。 ~lāsava,【陽】 果計。(p233)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phala,(cp.Vedic phala,to phal [sphal] to burst),【中】水果,堅果,結果,武器的刀鋒。phalacitta,【中】果心,道果。phalaṭṭha,【形】停住在道的享樂。phalatthika,【形】找尋果報。phaladāyī,【形】成功的,有利的,結果的,產生果報的。phalaruha,【形】從種子生長的。phalabhāranamita,【形】果實碩重下垂。phalavantu,【形】產生果實的,有果實的。phalāphala,【中】各種不同的果實。phalāsava,【陽】果計。phalasamāpatti 果定(果三摩地)。D.16./II,100︰「阿難!當如來於一切相不作意(sabbanimittānaṁ amanasikārā),於滅諸受的無相心三昧(=果定)具足住(ekaccānaṁ vedanānaṁ nirodhā animittaṁ cetosamādhiṁ upasampajja viharati。)阿難!那時如來的身體,纔會最舒服。」 DA.16./II,548.︰由住於‘果定’纔會舒服(yasmā iminā phalasamāpattivihārena phāsu hoti)。‘果定’與‘滅盡定’不同。巴宙譯︰入於滅想定;元亨版譯︰入於滅受想三昧時。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
phala: 果
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Phala:果。維持一剎那的「道心」拔除相對應的煩惱。[61]緊接在「道心」之後(仍以涅盤爲所緣)的兩、三個心識,即名爲「果心」,他們只是「道心」的結果,享受著涅盤而未作任何(拔除煩惱的)工作。
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Phala:果
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phala: phala(na)
ဖလ(န)
[phala+a]
[ဖလ+အ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
phala:lit.'fruit'.- 1.result,effect (often together with hetu,cause ); 2.benefit (e.g.in Sāmañña-phala Sutta,'The Results,or Benefits,of Recluseship'; D.2).

As 'path-result',or 'fruition',it donotes those moments of supermundane consciousness which flash forth immediately after the moment of path-consciousness (s.ariya-puggala) and which,till the attainment of the next higher path,may during the practice of insight (vipassanā,q.v.) still recur innumerable times.If thus repeated,they are called the 'attainment of fruition (phalasamāpatti),which is explained in detail in Vis.M.XXIII.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phala:[nt.] fruit; nut; result; consequence; fruition; the blade of a weapon.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phala,3 [etym.? Sk.*phala] the point of a spear or sword S.II,265 (tiṇha°).Cp.phāla2.(Page 477)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phala,2 is spelling for pala (a certain weight) at J.VI,510.See pala & cp.Geiger,P.Gr.§ 40.(Page 477)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phala,1 (nt.) [cp.Vedic phala,to phal [sphal] to burst,thus lit.“bursting,” i.e.ripe fruit; see phalati] 1.(lit.) fruit (of trees etc.) Vv 8414 (dumā nicca-phal’ûpapannā,not to phalu,as Kern,Toev.s.v.phalu); Vism.120.--amba° mango-fruit PvA.273 sq.; dussa° (adj.) having clothes as their fruit (of magic trees) Vv 462 (cp.VvA.199); patta° leaves & fruits,vegetables Sn.239; PvA.86 pavatta° wild fruit D.I,101; puppha° flower & fruit J.III,40.rukkha°-ûpama Th.1,490 (in simile of kāmā,taken fr.M.I,130) lit.“like the fruit of trees” is expld by ThA.288 as “aṅga-paccaṅgānaṁ p(h)alibhañjan’aṭṭhena,and trsld according to this interpretation by Mrs.Rh.D.as “fruit that brings the climber to a fall.” -- Seven kinds of medicinal fruits are given at Vin.I,201 scil.vilaṅga,pippala,marica,harītaka,vibhītaka,āmalaka,goṭhaphala.At Miln.333 a set of 7 fruits is used metaphorically in simile of the Buddha’s fruit-shop,viz.sotāpatti°,sakadāgāmi°,anāgāmi°,arahatta°,suññata° samāpatti (cp.Cpd.70),animitta° samāpatti,appaṇihita° samāpatti.-- 2.a testicle J.III,124 (dantehi °ṁ chindati=purisabhāvaṁ nāseti to castrate); VI,237 (uddhita-pphalo,adj.,=uddhaṭa-bījo C.),238 (dantehi phalāni uppāṭeti,like above).‹-› 3.(fig.) fruit,result,consequence,fruition,blessing.As t.t.with ref.to the Path and the progressive attainment (enjoyment,fruition) of Arahantship it is used to denote the realization of having attained each stage of the sotāpatti,sakadāgāmi etc.(see the Miln.quot.under 1 and cp.Cpd.45,116).So freq.in exegetical literature magga,phala,nibbāna,e.g.Tikp 155,158; VbhA.43 & passim.-- In general it immediately precedes Nibbāna (see Nd2 no 645b and under satipaṭṭhāna),and as agga-phala it is almost identical with Arahantship.Frequently it is combd with vipāka to denote the stringent conception of “consequence,” e.g.at D.I,27,58; III,160.Almost synonymous in the sense of “fruition,benefit,profit” is ānisaṁsā D.III,132; phala at Pv.I,125=ānisaṁsa PvA.64 -- Vin.I,293 (anāgāmi°); II,240 (id.); III,73 (arahatta°); D.I,51,57 sq.(sāmañña°); III,147,170 (sucaritassa); M.I,477 (appamāda°); S.I,173 (Amata°); Pv.I,1110 (kaṭuka°); II,83 (dāna°); IV,188 (mahap° & agga°); Vism.345 (of food,being digested); PvA.8 (puñña° & dāna°),22 (sotāpatti°),24 (issā-macchariya°). --atthika one who is looking for fruit Vism.120.--āpaṇa fruit shop Miln.333.--âphala [phala+aphala,see ā4; but cp.Geiger,P.Gr.§ 331] all sorts of fruit,lit.what is not (i.e.unripe),fruit without discrimination; a phrase very freq.in Jātaka style,e.g.J.I,416; II,160; III,127; IV,220; 307,449,V,313; VI,520; DhA.I,106.--āsava extract of fruit VvA.73.--uppatti ripening PvA.29.--esin yielding fruit J.I,87=Th.1,527,cp.phalesin MVastu III,93.--gaṇḍa see palagaṇḍa.--ṭṭha “stationed in fruition,” i.e.enjoying the result or fruition of the Path (cp.Cpd.50) Miln.342.--dāna gift of fruit VbhA.337.--dāyin giver of fruit Vv 676.--pacchi fruit-basket J.VI,560.--pañcaka fivefold fruit Vism.580; VbhA.191.--puṭa fruit-basket J.VI,236.--bhājana one who distributes fruit,an official term in the vihāra Vin.IV,38,cp.BSk.phalacāraka.--maya see sep.--ruha fruit tree Mbvs 82.--sata see palasata.(Page 477)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHALA:[nt] trái,hột,quả,sự kết quả,ảnh hưởng việc làm,lưỡi gươm --citta [nt] kết quả của con đường là quả tâm --phalaṭṭha [a] hưởng an vui của quả tâm --phari [pp] đang ngắm nhìn vào quả tâm --dāyī [a] kết quả,có sự tiến triển,sanh ra quả --ruha [a] mọc lên do nơi hột giống --vantu [a] trổ hay sanh quả --lāphala [nt] nhiều thứ quả --lāsava [m] tính chất của quả,sự rút ra từ quả
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
phala:quả,tâm quả thuộc siêu thế,tâm quả siêu thế
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phala:ဖလ(န)
[ဖလ+အ]
(၁) အက်ိဳး။ (က) မူလအက်ိဳး၊ အက်ိဳးရင္း။ (ခ) အက်ိဳးဆက္၊ အက်ိဳးအာနိသင္။ (၂) ဖိုလ္၊ ဖိုလ္စိတ္။ (၃) (က) အသီး။ (ခ) အသီးအရသာ။ (၄) (ေဆာက္စသည္တို႔၏) အသြား။ (၅) ခ်ိန္သီး။ ဖလဂ႑-ၾကည့္။ (၆) အဂၤါဇာတ္။ (၇) ေဝွးေစ့။ (၈) ပ်ဉ္ခ်ပ္။ (တိ) (၉) အသီးရွိေသာ၊ အသီးသီးေသာ။ ဖလ႐ုကၡ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
phala:ဖလ
ဘူ = နိပၹတၱိ အဗ်တၱသဒၵ ဘိဇၨန ေဘဒန ဂတိပကာသ စလေနသု-ၿပီးျခင္း အသီးသီးျခင္း,ပုဒ္ဗ်ည္းမထင္ မပီမျပင္ အသံျပဳျခင္း,ပ်က္စီးျခင္း,ဖ်က္ဆီးျခင္း,သြားျခင္း,ထင္ရွားျခင္း,တုန္လႈပ္ျခင္းတို႔၌။
ဖလတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phala:ဖလ (န)
အသီး။ အက်ိဳး။ အက်ိဳးဆက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine