Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phāti:f.[cf.Sk.sphāti<sphāy] 增大,増殖.-kamma 増大,利益.-karoti(inf.-kattuṃ) 増殖させる.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phāti: phāti(thī)
ဖာတိ(ထီ)
[phā+ti.phāya+ti.,ṭī.76va.]
[ဖာ+တိ။ ဖာယ+တိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၆ဝ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phāti,(f.) [cp.Sk.sphāti,fr.sphāy,sphāyate to swell,increase (Idg.*spē(i),as in Lat.spatium,Ohg.spuot,Ags.spēd=E.speed; see Walde,Lat.Wtb.s.v.spatium),pp.sphīta=P.phīta] swelling,increase J.II,426 (=vaḍḍhi); Vism.271 (vuddhi+).Usually combd with kṛ,as phāti-kamma increase,profit,advantage Vin.II,174; VbhA.334 & phāti-karoti to make fat,to increase,to use to advantage M.I,220=A.V,347; A.III,432.(Page 478)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
phāti:Increase,growth
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
phāti:sự gia tăng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phāti:ဖာတိ(ထီ)
[ဖာ+တိ။ ဖာယ+တိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၆ဝ။]
တိုးပြါးျခင္း၊ ႀကီးပြါးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phāti:ဖာတိ (ဣ)
ပြားျခင္း။ ပြားစီးျခင္း။ ျပန္႔ေျပာျခင္း။
ဖာတႎ ကာတံု၊ စီးပြားျပဳျခင္းငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine