Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
phāsu:a.[cf.BSk.phāsu,phāsa,phāṣa,sparśa] 安楽な,安穏な,愉快な.-kāma 安穏を欲する.-vihāra 楽住,安住 -vihārika 安楽住処.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Phāsu,【陽】 安逸,安慰。 【形】 舒服的,容易的。 ~ka,【形】 愉快的,方便的。(p234)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Phāsu,【陽】安逸,安慰。【形】舒服的,容易的。phāsuka,【形】愉快的。phāsuvihāra﹐(安)樂住。aphāsuka,不愉快的(unpleasant,uncomfortable,not well)。Sk.*sparwuka (cp.Pischel § 62),which would be a der.fr.sprw in same meaning as phassa2 (“lovely”).
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phāsu: phāsu(thī)
ဖာသု(ထီ)
[pā+su.phusa+u]
[ပါ+သု။ ဖုသ+ဥ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
phāsu: phāsu(na)
ဖာသု(န)
[phusa+ṇu.phassati sinehatīti phāsu,phusati vā bādhati dukkhanti phāsu.,ṭī.88.(prāgu-saṃ)]
[ဖုသ+ဏု။ ဖႆတိ သိေနဟတီတိ ဖာသု၊ ဖုသတိ ဝါ ဗာဓတိ ဒုကၡႏၲိ ဖာသု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၈။ (ျပာဂု-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
phāsu:[m.] ease; comfort.(adj.) comfortable; easy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phāsu,at Miln.146 (cp.p.425) “bhaggā phāsū” is un certain reading,it is not phāsuka; it may represent a pāsa snare,sling.The likeness with phāsukā bhaggā (lit.) of J.I,493 is only accidental.(Page 479)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Phāsu,(adj.) [etym.? Trenckner,Notes 82 (on Miln.1417:corr.J.P.T.S.1908,136 which refers it to Miln.1315) suggests connection with Vedic prāśu enjoying,one who enjoys,i.e.a guest,but this etym.is doubtful; cp.phāsuka.A key to its etym.may be found in the fact that it never occurs by itself in form phāsu,but either in composition or as °ka] pleasant,comfortable; only neg.a° in phrase aphāsu-karoti to cause discomfort to (Dat.) Vin.IV,290; and in cpds.°kāma anxious for comfort,desirous of (others) welfare D.III,164; °vihāra comfort,ease Vin.II,127; D.I,204; Dhs.1348=Miln.367 (cp.DhsA.404); Miln.14; Vism.33; VbhA.270; PvA.12.(Page 479)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
phāsu:Enviable,agreeable,pleasant,easy,comfortable
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PHĀSU:[m] sự dễ chịu,sự an lạc đầy đủ [adj] được an lạc,dễ chịu --ka [a] vui vẻ,an nhàn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
phāsu:an lạc,sự thoải mái,sự an vui,sự an lạc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phāsu:ဖာသု(န)
[ဖုသ+ဏု။ ဖႆတိ သိေနဟတီတိ ဖာသု၊ ဖုသတိ ဝါ ဗာဓတိ ဒုကၡႏၲိ ဖာသု။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၈၈။ (ျပာဂု-သံ)]
(၁) ခ်မ္းသာျခင္း။ (ႀကိ၊ဝိ) ခ်မ္းသာစြာ။ (တိ) (၂) ခ်မ္းသာေသာ။ ဖာသုဘာဝဇာနနကာလ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
phāsu:ဖာသု(ထီ)
[ပါ+သု။ ဖုသ+ဥ]
နံ႐ိုး။ ဖာသုကာ-ေထာင့္ကြင္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phāsu:ဖာသု (နိ)
ခ်မ္းသာစြာ။
ဖာသုေယဝ၊ ခ်မ္းသာစြာသာလွ်င္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
phāsu:ဖာသု (တိ)
ခ်မ္းသာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine