Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pattika:① m.[= patta ④,patti ①] 歩行者,歩兵.② a.[patta ②-ika] 有鉢的.
パーリ語辞典 水野弘元著
pattika:① m.[=patta ④,patti ①] 歩行者,歩兵.② a.[patta ②-ika] 鉢ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pattika,(= Padika),【形】 走路的。 【陽】 1.行人。 2.軍人走路。(p199)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pattika,(= Padika),【形】走路的。【陽】1.行人。2.軍人走路。pattiko upasaṅkamma,步行往詣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pattika: pattika(pu)
ပတၱိက(ပု)
[patti+ka]
[ပတၱိ+က]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pattika: pattika(ti)
ပတၱိက(တိ)
[patta+ika]
[ပတၱ+ဣက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pattika:[adj.] having a share; a partner; on foot.(m.) 1.a pedestrian; 2.a soldier on foot.(pattika = padika.).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pattika,3 (adj.-n.) [fr.patta2] in dāru° (collecting alms) with a wooden bowl,man with a wooden bowl D.I,157 (cp.DA.I,319).(Page 407)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pattika,2 [fr.patti2] having a share,gain or profit; a partner,donor DhA.I,270,271.(Page 407)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pattika,1 [fr.patti1 cp.pajja2] on foot,a pedestrian or soldier on foot,D.I,50,89,106,108; II,73; A.II,117 (hatth’--āruha,assāruha,rathika,p.); J.VI,145; Vism.396 (manussā pattikā gacchanti); Sn.418; a form pattikārika is found,e.g.at J.IV,134; V,100; VI,15,463; Ap.316.(Page 407)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PATTIKA:padika [a] đi bộ [3] người đi bộ,bộ binh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pattika:ပတၱိက(တိ)
[ပတၱ+ဣက]
မ်ားေသာ အရြက္ရွိေသာ၊ စိမ္းညိဳေသာ အရြက္ကို ဖုံးအုပ္ေနေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pattika:ပတၱိက(ပု)
[ပတၱိ+က]
(၁) ေျခသည္ သူရဲ၊ ေျခလ်င္စစ္တပ္။ (တိ) (၂) ေျခလ်င္သြားေသာ၊ သူ။ (၃) အဖို႔အစုရွိေသာ။ (က) ကုသိုလ္အဖို႔အစု-ရွိ-ရရွိ-ေသာ၊ သူ။ (ခ) ဥစၥာအဖို႔ အစု-ရွိ-ရရွိ-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pattika:ပတၱိ-က (တိ)
အဖို႔ရွိသည္။ ကုသိုလ္ ပါဝင္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pattika:ပတၱိ-က (ပ)
ေျခသည္သူရဲ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine