Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
passa:① a.[passati 的 ppr.,Sk.paśya] 見者.② m.n.[Sk.pārśva] 脇,橫腹,側面旁邊,山腹.-sukha 橫臥的樂.cf.phassasukha.③ [passati 的 imper.] 看!,看吧!.
パーリ語辞典 水野弘元著
passa:① a.[passati の ppr.,Sk.paśya] 見者.② m.n.[Sk.pārśva] 脇,横腹,わき,山腹.-sukha 横臥の楽.cf.phassasukha ③ [passati の imper.] 見よ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Passa,【陽、中】 旁邊,側面。(p219)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Passa,2【陽】【中】1.旁邊(side),側面(flank)。2.斜坡(mountain slope)。【處】pasmani (= passe)。Himavantassa passato,雪山山麓。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Passa,1 (cp.Sk.pawya,‹passati),【陽】【現分】看見(seeing,one who sees)。【處】passe。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
passa:[m.; nt.] side; flank.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Passa,2 (m.& nt.) [Vedic pārśva to parśu & pṛṣṭi rib,perhaps also connected with pārṣṇi side of leg,see under paṇhi] 1.side,flank M.I,102; III,3; A.V,18; Sn.422; J.I,264; III,26.Pleonastic in piṭṭhi° (cp.E.backside) the back,Loc.behind J.I,292; PvA.55.-- 2.(mountain-) slope,in Himavanta° J.I,218; V,396 (Loc.pasmani=passe C.).(Page 447)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Passa,1 [cp.Sk.paśya,fr.passati] seeing,one who sees Th.1,61 (see Morris,in J.P.T.S.1885,48).(Page 447)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PASSA:[m] [nt] phía hông,lưng (núi )
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
passa:nghiêng qua
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
passa:ပႆ (န)
နံေတာင္း။ နံပါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
passa:ပႆ (တိ)
ျမင္တတ္ေသာ (သူ)။
ပႆေတာ နံပါး၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine