Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paripāka:m.[<pari-pac] 遍熟,圓熟(ripeness round); 毀熟(overripeness,過於成熟而腐爛),破壞.
パーリ語辞典 水野弘元著
paripāka:m.[<pari-pac] 遍熟,円熟; 毀熟,破壊.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paripāka,【陽】成熟,發展。sattva-paripāka,sattva-paripācanatā,【梵】成熟有情。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
paripāka: 熟、衰敗
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paripāka:[m.] ripeness; maturity; digestion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paripāka,[fr.pari+pac] 1.ripeness,maturity,development,perfection D.I,9 (cp.DA.I,94); Ud.36 (pañca dhammā paripākāya saṁvattanti); J.I,142,148; VI,236; Miln.288; Vism.116 (bodhi°),199; DhA.I,89 (°gatatta nt.state of perfection); ThA.79; PvA.276.-- 2.overripeness,decay,collapse,only in phrase “indriyānaṁ p.,” i.e.decay of the (mental) faculties,in formula defining jarā (old age) at D.II,305; M.I,49; S.II,2,42 sq.; A.V,203; Nd2 252; Dhs.644; cp.BSk.indriyaparipāka AvŚ II.110.(Page 429)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIPĀKA:[m] sự chín,chín mùi,sự tiêu hóa
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paripāka:chín muồi,hư hao
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paripāka:ပရိ-ပါက (ပ) (ပရိ√ပစ္+ဏ)
က်က္ျခင္း။ ရင့္က်က္ျခင္း။
ဂေဗ႓ာ ေမ ပရိပါကံ ဂေတာ၊ ငါ၏ ကိုယ္ဝန္သည္ ရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီ။ ဉာဏံ ပရိပါကံ အဂမာသိ၊ ဉာဏ္သည္ ရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine