Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parihīna:a.[parihāyati 的 pp.] 已有缺陷不完全的,已衰退的,賤劣的.-pañña 賤劣慧者,劣慧的.
パーリ語辞典 水野弘元著
parihīna:a.[parihāyati の pp.] 欠失せる,衰退せる,賤劣の.-pañña 賤劣慧者,劣慧の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Parihīna,(parihāyati 的【過分】),已從…消失,已困窮,已瘦弱。(p215)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parihīna,(parihāyati 的【過分】),已從…消失,已困窮,已瘦弱。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parihīna:[pp.of parihāyati] fallen away from; destitute; emaciated.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parihīna,[pp.of parihāyati] fallen away from,decayed; deficient,wanting; dejected,destitute S.I,121; A.III,123; Sn.827,881 (°pañña); J.I,112,242; IV,200; Nd1 166,289; Miln.249,281 (a°); PvA.220 (=nihīna).(Page 439)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIHĪNA:(pp của parithāyati) rớt ra khỏi,thiếu thốn,không có,bần cùng,làm gầy ốm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
parihīna:tiêu hoại,hư hoại; đứt,hư hoại,tiêu hoại,mất
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parihīna:ပရိ-ဟီန (န)
ယုတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parihīna:ပရိ-ဟီန (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပရိ√ဟာ+န)
ဆုတ္ယုတ္သည္။
အကၡီနိ ပရိဟီနာနိ၊ မ်က္စိတို႔သည္ ကြယ္ကုန္ၿပီ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine