Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
parihāra:m.[<pariharati] 注意(attention),照顧(care); 尊敬(honour); 包圍攻撃[surrounding (fig.),attack]; 迴避(avoidance,keeping away from).-patha (一種兒童遊戲)跳房子(亦稱跳間).
パーリ語辞典 水野弘元著
parihāra:m.[<pariharati] 注意,世話; 尊敬; 包囲攻撃; 回避.-patha 石蹴り.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Parihāra,【陽】 照料,注意,保護,避免,尊嚴,防範。 ~ka,【形】 保護的,保衛的。 ~patha,【陽】 環行道,圓形的道路。 ~rika,【形】 維持,持續。(p215)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Parihāra,【陽】照料,注意,保護,避免,尊嚴,防範。parihāraka,【形】保護的,保衛的。parihārapatha,【陽】環行道,圓形的道路。parihārika,【形】維持,持續。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
parihāra:[m.] care; attention; protection; avoidance; dignity; keeping away.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Parihāra,[fr.pari+hṛ,cp.pariharati] 1.attention,care (esp.--°),in cpds.like gabbha° care of the fœtus DhA.I,4; dāraka° care of the infant J.II,20; kumāra° looking after the prince J.I,148,II.48; DhA.I,346; dup° hard to protect J.I,437; Vism.95 (Majjhimo d.hard to study?) -- 2.honour,privilege,dignity Vin.I,71; J.IV,306 (gārava°).-- 3.surrounding (lit.),circuit of land J.IV,461.-- 4.surrounding (fig.),attack; in cpd.visama° being attacked by adversities A.II,87; Nd2 304Ic; Miln.112,135.-- 5.avoidance,keeping away from J.I,186.

--patha “circle road,” i.e.(1) a roundabout way DhA.II,192.(2) encircling game D.I,6=Vin.II,10 (expld as “bhūmiyaṁ nānāpathaṁ maṇḍalaṁ katvā tattha pariharitabbaṁ pariharantānaṁ kīḷanaṁ” DA.I,85; trsld as “keeping going over diagrams” Dial.I.10,with remark “a kind of primitive hop-scotch”).(Page 439)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARIHĀRA:[m] sự chăm nom,sự chú ý,sự bảo vệ,sự xa lánh,giá trị,phẩm hạnh --raka [a] sự bảo vệ,sự trông nom --patha [m] đường đi chung quanh,đường vòng tròn --rika [a] nâng đỡ,gìn giữ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
parihāra:ပရိ-ဟာရ (ပ) (ပရိ√ဟရ္+ဏ)
ထက္ဝန္းက်င္မွ ေဆာင္ျခင္း။ ရြက္ေဆာင္ျခင္း။ က်င့္ျခင္း။ အေစာင့္အေရွာက္။ ပူေဇာ္သကၠာရ။ သၿဂႋဳဟ္ျခင္း။ ပယ္ေရွာင္ျခင္း။ အေျဖ။
ဂဗ႓ႆ ပရိဟာရမကာသိ၊ ကိုယ္ဝန္၏ အေစာင့္အေရွာက္ကို ေပး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine