Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paricāreti:[paricarati 的 caus.cf.BSk.paricārayati] 侍奉服侍,伺候(吃飯),尊敬崇拜(worship); 樂,自娛消遣(amuse oneself).pp.paricārita 已樂的.pass.paricāriyati 以~做喜樂(entertained by~).
パーリ語辞典 水野弘元著
paricāreti:[paricarati の caus.cf.BSk.paricārayati] 仕える,給仕す,尊敬す; 楽しむ,自適す.pp.paricārita 楽しめる.pass.paricāriyati 楽しむ,喜ぶ.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paricāreti,(paricarati 的【使】) ,服侍,等候,消遣。【過】paricāresi。【過分】paricārita。【獨】paricāretvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paricāreti:[caus.of paricarati] causes to serve; causes to wait on; causes to amuse oneself.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paricāreti,[Caus.of paricarati] 1.to serve,wait on,attend upon,honour,worship [cp.BSk.paricārayati Divy 114 sq.,421] S.I,124 (pāde); DhA.III,196 (id.); J.I,81 (°cāritabba-ṭṭhāna place of worship); IV,274; V,9.‹-› Pass.paricāriyati,ppr.°iyamāna M.I,46,504; J.I,58.In this sense it may also be taken as “being delighted or entertained by.” -- 2.to amuse oneself,gratify one’s senses,to have recreation,find pleasure [cp.BSk.paricārayati Divy 1,and freq.phrase pañcahi kāmaguṇehi samarpitā samaṅgibhūtā p.e.g.MVastu I.32] Vin.II,290; III,72 (pañcahi kamaguṇehi samappitā etc.); D.I,36 (id.),104 (id.); M.I,504 (id.); Th.1,96 (saggesu); Pv.I,116 (=yathā sukkhaṁ cārenti indriyāni PvA.58); IV,129 (read °cārayanti for °vārayanti,cp.PvA.228 indriyāni p.).-- pp.paricārita q.v.See also parivāreti.(Page 424)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PARICĀRETI:(caus của paricarati) giúp đỡ,hầu hạ,tự tiêu khiển,giải trí [aor] --esi [pp] --rita [abs] --retvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paricāreti:tận hưởng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paricāreti:ပရိစာေရတိ (ကာ) (ပရိ√စရ္+ေဏ)
လုပ္ေကၽြး၏။ စံပယ္၏။ စံေပ်ာ္၏။ ခံစား၏။ ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ ကစားျမဴးတူး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine