Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pamajjanā:f.,pamajjitatta n.放逸的事(性質或狀態或情況).
パーリ語辞典 水野弘元著
pamajjanā:f.,pamajjitatta n.放逸なること.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pamajjanā,【陰】pamajjana,【中】延遲,疏忽。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pamajjanā,(f.) delay; negligence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pamajjanā,(f.) & °itatta (nt.) are abstr.formations fr.pa+mad,in the sense of pamāda carelessness etc.,& occur as philological synonyms in exegesis of pamāda at Vbh.350=Nd1 423; Nd2 405.Also at DhA.I,228 (°bhāva=pamāda).(Page 416)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAMAJJANĀ:[f] --na [nt] hưỡn trễ lại,bê trễ cẩu thả
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pamajjanā:thái độ hưởn đải
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pamajjanā:ပ-မဇၨနာ (ဣ)
ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။ပမဇၨတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine