Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
palāpa:① m.[Sk.palāva] 稻米殼,稻殼.② m.[Sk.pralāpa<pa-lap] 無益的辯論,說無用無益無聊話,談論,無用無益咒.
パーリ語辞典 水野弘元著
palāpa:① m.[Sk.palāva] もみがら.② m.[Sk.pralāpa<pa-lap] 駄弁,談論,駄呪.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Palāpa,【陽】(玉黍蜀的)穀殼,廢話,胡扯,無實質的。(p216)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Palāpa,【陽】(玉黍蜀的)穀殼,廢話,胡扯,無實質的。vacīpalāpo﹐廢話。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
palāpa:[m.] chaff (of corn); prattle; nonsense; voice of essence.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Palāpa,2 [Vedic pralāpa,pa+lap taken by P.Com.as identical with palāpa1,their example followed by Trenckner,Notes 63,cp.also Miln.trsl.II.363 “chaff as frivolous talk”] prattling,prattle,nonsense; adj.talking idly,chaffing,idle,void M.III,80 (a°); S.I,166 (not palapaṁ),192=Th.1,1237; A.IV,169 (samaṇa° in allegory with yava° of palāpa1); Sn.89 (māyāvin asaṁyata palāpa=palāpa-sadisattā SnA 165),282= Miln.414 (here also expld as palāpa1 by SnA 312); VbhA.104.In phrase tuccha palāpa empty and void at Miln.5,10.(Page 440)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Palāpa,1 [Vedic palāva,cp.Lat.palea,Russ pelëva; see also Geiger,P.Gr.§ 396,where pralāva is to be corr.to palāva] chaff of corn,pollard A.IV,169 (yava°); J.I.467,468; IV,34; SnA 165 (in exegesis of palāpa2; v.l.BB palāsa),312 (id.); J.IV,34,35 (perhaps better to read kula-palāso & palāsa-bhūta for palāpa).(Page 440)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PALĀPA:[m] vỏlúa,sự nói lảm nhảm vô ích,không có hương vị
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
palāpa:sự kể lễ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
palāpa:ပလာပ (ပ) (ပ√လပ္+ဏ)
အဖ်င္းဆိုျခင္း။ အဖ်င္းစကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
palāpa:ပလာပ (ပ)
ဖြဲ။ ဖြဲၾကမ္း။ စပါးဖ်င္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine