Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pahīna:a.[pajahati<hā 的 pp.] 已被捨的,已斷的,已捨斷的.-kilesa 已斷煩惱.-jāti-maraṇa 已斷生死的.
パーリ語辞典 水野弘元著
pahīna:a.[pajahati<hā の pp.] 捨てられたる,断ぜる,捨断せる.-kilesa 已断煩悩,-jāti-maraṇa 生死を断ぜる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pahīna,(pajahati 的【過分】),已排除,已拋棄,已消滅。(p220)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pahīna,(pajahati 的【過分】),已排除,已拋棄,已消滅( given up,abandoned,left,eliminated)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pahīna:[pp.of pajahati] eliminated; abandoned; destroyed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pahīna,[pp.of pajahati] given up,abandoned,left,eliminated Vin.III,97=IV.27; S.II,24; III,33; IV,305; Sn.351 (°jāti-maraṇa),370,564,1132 (°mala-moha); It.32; Nd2 s.v.; Ps.I,63; II,244; Pug.12,22.(Page 449)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAHĪNA:(pp của pajahati) bị bỏ cuộc,từ bỏ,phá hoại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pahīna:đã đoạn trừ,đã đoạn tận,được đoạn trừ; pahīna kilesa phiền não đã đoạn trừ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pahīna:ပ-ဟီန (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ√ဟာ+န)
ပယ္အပ္သည္။ ယုတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine