Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
padippati:[pa-dīp] 燃燒,燃燒起來,(火勢剛起時的)起火失火(flame forth).pp.paditta; caus.padīpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
padippati:[pa-dīp] 燃える,炎上す.pp.paditta; caus.padīpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Padippati,(pa + dip + ya),燃燒,(激情、怒火)爆發。 【過】 ~ppi。 【現分】 ~pamāna。(p201)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Padippati,(pa+dip+ya),燃燒,(激情、怒火)爆發。【過】padippi。【現分】padippamāna。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
padippati:[pa + dip + ya] blazes; flames forth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Padippati,[pa+dippati] to flame forth,to blaze Cp III 93 (davaḍāho p.).-- pp.paditta (q.v.).-- Caus.padīpeti (q.v.).(Page 409)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PADIPPATI:(pa+dip+ya) làm lên ngọn,làm cho cháy thêm [aor] --ppi [prp] --pamāna
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
padippati:ပ-ဒိပၸတိ (ပ√ဒီပ္+ယ)
မီးေတာက္၏။ အလွ်ံေျပာင္ေျပာင္ေတာက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine