Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccuppanna:m.[paṭi-uppajjati 的 pp.(已現起的,已現前的),Sk.pratyutpanna] 現在,現在時.-bhāva 現在性.-ārammaṇa 現在所緣.
パーリ語辞典 水野弘元著
paccuppanna:m.[paṭi-uppajjati の pp.,Sk.pratyutpanna] 現在,現在時.-bhāva 現在性.-ārammaṇa 現在所縁.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccuppanna,【形】 已存在的,當面的。(p188)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccuppanna,([paṭi對﹑反﹑回+uppajjati被生] 的【過分】)。【陽】現在。【形】已存在的,當面的。Vism.431︰三種現在︰khaṇapaccuppanna,剎那現在(生、住、滅的三心剎那),santatipaccuppanna,相續現在(包攝二或三速行的時間),addhāpaccuppanna,一期現在(限於一生的期間)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccuppanna: paccuppanna(ti)
ပစၥဳပၸႏၷ(တိ)
[pati+uppanna.taṃ taṃ kāraṇaṃ paṭicca uppannāti paccuppannā.abhi,ṭṭha,1.88.mahāni,ṭṭha.12.taṃ taṃ kāraṇaṃ paṭicca uppādādiuddhaṃ pannāgatā pavattāti paccuppannā.paṭisaṃ,ṭṭha,1.18.taṃ taṃ kāraṇaṃ paṭicca uppanno paccuppanno,paṭiladdhasabhāvo na tāva atītoti attho.rū.428.]
[ပတိ+ဥပၸႏၷ။ တံ တံ ကာရဏံ ပဋိစၥ ဥပၸႏၷာတိ ပစၥဳပၸႏၷာ။ အဘိ၊႒၊၁။၈၈။ မဟာနိ၊႒။၁၂။ တံ တံ ကာရဏံ ပဋိစၥ ဥပၸါဒါဒိဥဒၶံ ပႏၷာဂတာ ပဝတၱာတိ ပစၥဳပၸႏၷာ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၁၈။ တံ တံ ကာရဏံ ပဋိစၥ ဥပၸေႏၷာ ပစၥဳပၸေႏၷာ၊ ပဋိလဒၶသဘာေဝါ န တာဝ အတီေတာတိ အေတၳာ။ ႐ူ။၄၂၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccuppanna:[adj.] existing; present.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccuppanna,[pp.of paṭi+uppajjati,cp.Sk.pratyutpanna] what has arisen (just now),existing,present (as opposed to atīta past & anāgata future) M.I,307,310; III,188; 190,196; S.I,5; IV,97; A.I,264; III,151,400; D.III,100,220,275; It.53; Nd1 340; Pv IV.62; Dhs.1040,1043; VbhA.157 sq.; PvA.100.See also atīta.(Page 385)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCUPPANNA:[a] hiện tại,đang sinh tồn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paccuppanna:hiện tại,đang sinh tồn,đang tồn tại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccuppanna:ပစၥဳပၸႏၷ(တိ)
[ပတိ+ဥပၸႏၷ။ တံ တံ ကာရဏံ ပဋိစၥ ဥပၸႏၷာတိ ပစၥဳပၸႏၷာ။ အဘိ၊႒၊၁။၈၈။ မဟာနိ၊႒။၁၂။ တံ တံ ကာရဏံ ပဋိစၥ ဥပၸါဒါဒိဥဒၶံ ပႏၷာဂတာ ပဝတၱာတိ ပစၥဳပၸႏၷာ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၁၈။ တံ တံ ကာရဏံ ပဋိစၥ ဥပၸေႏၷာ ပစၥဳပၸေႏၷာ၊ ပဋိလဒၶသဘာေဝါ န တာဝ အတီေတာတိ အေတၳာ။ ႐ူ။၄၂၈။]
(ထိုထို အေၾကာင္းကို) စြဲ၍ ျဖစ္ဆဲေသာ၊ (ထိုထို အေၾကာင္းကို) စြဲ၍ (ဥပါဒ္,ဌီ,ဘင္ဟူေသာ) အထက္၌-ေရာက္-ျဖစ္-ဆဲေသာ (တရား,ကာလ)၊ ပစၥဳပၸန္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccuppanna:ပစၥဳပၸႏၷ (န)
ျဖစ္ဆဲအခ်ိန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccuppanna:ပစၥဳပၸႏၷ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပဋိ+ဥဒ္√ပဒ္+န)
ျဖစ္ဆဲျဖစ္ေသာ။ မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ ျဖစ္ေသာ။ ယခုဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine