Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccūsa:m.[Sk.pratyūṣa n.] 早晩(遲早); 拂曉,黎明,天將亮時,清晨,早上的較早時分.-kāle,-velāyaṃ,-samaye (在)拂曉清晨時刻(at dawn),(在)早上的時間(at morning).
パーリ語辞典 水野弘元著
paccūsa:m.[Sk.pratyūṣa n.] 早晩,早朝.-kāle,-velāyaṃ,-samaye 早朝時に,朝の時間に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paccūsa,【陽】 早晨。 ~kāla,【陽】 破曉。(p188)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccūsa,【陽】早晨。paccūsakāla,【陽】破曉。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccūsa: paccūsa(pu)
ပစၥဴသ(ပု)
[pati+usa+ṇa.usa rujāyaṃ,paccūsati vināseti timiranti paccūso. ṭī.68.paccūsati tidhiraṃ vināsetīti paccūso,pati-pubbo usasaddo rujāyanti hi neruttikā.sī,ṭī,,1.38.(pratyūpa-saṃ)]
[ပတိ+ဥသ+ဏ။ ဥသ ႐ုဇာယံ၊ ပစၥဴသတိ ဝိနာေသတိ တိမိရႏၲိ ပစၥဴေသာ။ ဓာန္ ဋီ။၆၈။ ပစၥဴသတိ တိဓိရံ ဝိနာေသတီတိ ပစၥဴေသာ၊ ပတိ-ပုေဗၺာ ဥသသေဒၵါ ႐ုဇာယႏၲိ ဟိ ေန႐ုတၱိကာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၈။ (ျပတ်ဴပ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paccūsa:[m.] early morning.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PACCŪSA:[m] tinh sương,sáng sớm --kāla [m] rạng đông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccūsa:ပစၥဴသ(ပု)
[ပတိ+ဥသ+ဏ။ ဥသ ႐ုဇာယံ၊ ပစၥဴသတိ ဝိနာေသတိ တိမိရႏၲိ ပစၥဴေသာ။ ဓာန္ ဋီ။၆၈။ ပစၥဴသတိ တိဓိရံ ဝိနာေသတီတိ ပစၥဴေသာ၊ ပတိ-ပုေဗၺာ ဥသသေဒၵါ ႐ုဇာယႏၲိ ဟိ ေန႐ုတၱိကာ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၈။ (ျပတ်ဴပ-သံ)]
မိုးေသာက္၊ မိုးလင္း-နံနက္ခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccūsa:ပစၥဴသ (ပ)
မိုးေသာက္ေသာအခါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine