Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paccājāta:a.[paccājāyati 的 pp.] 已再生的,已回生的.
パーリ語辞典 水野弘元著
paccājāta:a.[paccājāyati の pp.] 再生せる,回生せる.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paccājāta,(pp.of paccājāyati),再生(reborn,come to a new existence)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paccājāta: paccājāta(ti)
ပစၥာဇာတ(တိ)
[pati+jana+ta.pati+ā+jana+ta.paccājātoti patijāto....atha vā paccājātoti pati ājāto.nīti,sutta.183.]
[ပတိ+ဇန+တ။ ပတိ+အာ+ဇန+တ။ ပစၥာဇာေတာတိ ပတိဇာေတာ။...အထ ဝါ ပစၥာဇာေတာတိ ပတိ အာဇာေတာ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၈၃။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paccājāta,[pp.of paccājāyati] reborn,come to a new existence D.I,62; III,264; M.I,93; Pug.51.(Page 384)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paccājāta:sanh vào,hiện sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paccājāta:ပစၥာဇာတ(တိ)
[ပတိ+ဇန+တ။ ပတိ+အာ+ဇန+တ။ ပစၥာဇာေတာတိ ပတိဇာေတာ။...အထ ဝါ ပစၥာဇာေတာတိ ပတိ အာဇာေတာ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၈၃။]
ျဖစ္ေသာ၊ စြဲ၍ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paccājāta:ပစၥာဇာတ (တီ-ကိတ္) (ပဋိ+အာ√ဇန္+တ)
ျဖစ္ျပန္သည္။ တစ္ဖန္ ဖြားျမင္သည္။
ဒလိဒၵကုေလ ပစၥာဇာေတာ၊ သူဆင္းရဲ၏ အမ်ိဳး၌ ျဖစ္ျပန္ေလ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine