Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pabbajita:a.m.[pabbajati 的 pp.,BSk.pravrājita] 出家,出家者,隠遁者.-liṅga 出家者的特徴.
パーリ語辞典 水野弘元著
pabbajita:a.m.[pabbajati の pp.,BSk.pravrājita] 出家,出家者,隠遁者.-liṅga 出家者の特徴.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pabbajita,﹐【陽】出家人(a monk)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabbajita: pabbajita(pu)
ပဗၺဇိတ(ပု)
[pa+vaja+ṇe+ta.kāritalopa.]
[ပ+ဝဇ+ေဏ+တ။ ကာရိတေလာပ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
pabbajita: pabbajita(na)
ပဗၺဇိတ(န)
[pabbajā(jjā)+ita.pa+vaja+ta,tapassī bhikkhu samaṇo,pabbajito tapodhano..433.pabbajā (jjā.sūci) sañjātā yassāti pabbajito,sañjātatthe ito.seṭṭhattaṃ vajatīti vā pabbajito,vaja gamane,to.,ṭī.433.pabbājito pabbajito,iccādīsu yathākkamaṃ.na dīgho rassataṃ yāti,na rasso yāti dīghataṃ.nīti,sutta.nhā.353.vaja gatiyaṃ.dhaja dhaji ca.vajati,----pavajanaṃ,pabbajjā,pabbajito,pabbājito.nīti,dhā.42.]
[ပဗၺဇာ(ဇၨာ)+ဣတ။ ပ+ဝဇ+တ၊ တပႆီ ဘိကၡဳ သမေဏာ၊ ပဗၺဇိေတာ တေပါဓေနာ။ ဓာန္။ ၄၃၃။ ပဗၺဇာ (ဇၨာ။ သူစိ) သၪၨာတာ ယႆာတိ ပဗၺဇိေတာ၊ သၪၨာတေတၳ ဣေတာ။ ေသ႒တၱံ ဝဇတီတိ ဝါ ပဗၺဇိေတာ၊ ဝဇ ဂမေန၊ ေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၃။ ပဗၺာဇိေတာ ပဗၺဇိေတာ၊ ဣစၥာဒီသု ယထာကၠမံ။ န ဒီေဃာ ရႆတံ ယာတိ၊ န ရေႆာ ယာတိ ဒီဃတံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ။ ၃၅၃။ ဝဇ ဂတိယံ။ ဓဇ ဓဇိ စ။ ဝဇတိ၊----ပဝဇနံ၊ ပဗၺဇၨာ၊ ပဗၺဇိေတာ၊ ပဗၺာဇိေတာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၄၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pabbajita:[pp.of pabbajati] gone forth; become a monk; leaved household life.(m.) a monk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pabbajita,[pp.of pabbajati,cp.BSk.pravrājita Divy 236] one who has gone out from home,one who has given up worldly life & undertaken the life of a bhikkhu recluse or ascetic,(one) ordained (as a Buddhist friar),gone forth (into the holy life or pabbajjā) Vin.III,40 (vuḍḍha-pabbajito bhikkhu); IV,159; D.I,131 (agārasmā anagāriyaṁ p.),157; III,31 sq.,147 sq.; M.I,200,267,345,459; II,66,181; III,261; S.I,119 (dhammavinaye p.); IV,260,330; V,118 sq.,421; A.I,69,107,147,168; II,78,143; III,33,78 (vuḍḍha°),244,403 (acira°); IV,21 (cira°); V,82,348 sq.; Sn.43 (see Nd2 397),274,385,423; Dh.74,174,388; J.I,56; Pv.II,81 (=samaṇa PvA.106); II,111 (bhikkhu=kāmādimalānaṁ pabbajitattā paramatthato pabbajito PvA.146); II,1317 (=pabbajjaṁ upagata PvA.167); Miln.11; DA.I,270; DhA.I,133; PvA.5,55.(Page 414)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PABBAJITA:[m] thầy tu,đạo sĩ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pabbajita:tu sĩ,vị xuất gia
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabbajita:ပဗၺဇိတ(န)
[ပဗၺဇာ(ဇၨာ)+ဣတ။ ပ+ဝဇ+တ၊ တပႆီ ဘိကၡဳ သမေဏာ၊ ပဗၺဇိေတာ တေပါဓေနာ။ ဓာန္။ ၄၃၃။ ပဗၺဇာ (ဇၨာ။ သူစိ) သၪၨာတာ ယႆာတိ ပဗၺဇိေတာ၊ သၪၨာတေတၳ ဣေတာ။ ေသ႒တၱံ ဝဇတီတိ ဝါ ပဗၺဇိေတာ၊ ဝဇ ဂမေန၊ ေတာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၃၃။ ပဗၺာဇိေတာ ပဗၺဇိေတာ၊ ဣစၥာဒီသု ယထာကၠမံ။ န ဒီေဃာ ရႆတံ ယာတိ၊ န ရေႆာ ယာတိ ဒီဃတံ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ႏွာ။ ၃၅၃။ ဝဇ ဂတိယံ။ ဓဇ ဓဇိ စ။ ဝဇတိ၊----ပဝဇနံ၊ ပဗၺဇၨာ၊ ပဗၺဇိေတာ၊ ပဗၺာဇိေတာ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၄၂။]
(၁) (ရွင္,ရဟန္း,ရေသ့အျဖစ္သို႔) ကပ္ေရာက္ျခင္း၊ ရွင္,ရဟန္း,ရေသ့ျပဳ-ဝတ္-ျခင္း။ (တိ) (၂) (ရွင္,ရဟန္း,ရေသ့အျဖစ္သို႔) ကပ္ေရာက္ေသာ၊ သူ။ (က) ရွင္-သာမေဏ-ေယာက်ား၊ ရွင္-သာမေဏ-မိန္းမ။ (ခ) ရဟန္းေယာက္က်ား၊ ရဟန္းမိန္းမ။ (ဂ) ရေသ့၊ ရေသ့မ။ (ဃ) ပရိဗိုဇ္၊ ပရိဗိုဇ္မ။ (င) တကၠတြန္း၊ တကၠတြန္းမ။ (၃) (ရွင္,ရဟန္း,ရေသ့အျဖစ္သို႔) ကပ္ေရာက္ရာ (အခါ)။ (က) ရွင္-သာမေဏ-ျပဳရာ (အခါ)။ (ခ) ရဟန္းျပဳရာ (အခါ)။ (ဂ) ရေသ့-ျပဳရာ (အခါ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
pabbajita:ပဗၺဇိတ(ပု)
[ပ+ဝဇ+ေဏ+တ။ ကာရိတေလာပ။]
(ကိေလသာ-အညစ္အေၾကး-တို႔ကို)-ထြက္သြားေစ-ႏွင္ထုတ္-စြန္႔ပယ္-တတ္ေသာသူ၊ ကိေလသာၿငိမ္းေအးသူ၊ ရဟန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabbajita:ပဗၺဇိတ (ပ)
ရဟန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pabbajita:ပဗၺဇိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ√ဝဇ္+ကၱ)
ရဟန္းျပဳအပ္သည္။
ပဗၺဇိတကာေလ၊ ရဟန္းျဖစ္စဥ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine