Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭiladdha,(Paṭilabhati的【過分】) 獲得,接受,取得。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭiladdha: paṭiladdha(ti)
ပဋိလဒၶ(တိ)
[pati+labha+ta.labha lābhe.alabhīti laddho,labbhitthāti vā laddho,paṭiladdho,upaladdho.nirutti.750.(pratilabba-saṃ.paṭiladdha-prā)]
[ပတိ+လဘ+တ။ လဘ လာေဘ။ အလဘီတိ လေဒၶါ၊ လဗ႓ိတၳာတိ ဝါ လေဒၶါ၊ ပဋိလေဒၶါ၊ ဥပလေဒၶါ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၀။ (ျပတိလဗၺ-သံ။ ပဋိလဒၶ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭiladdha:[abs.of paṭilabhati] having obtained; having received; having gotten.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭiladdha,[pp.of paṭilabhati] received,got,obtained PvA.15 (=laddha),88.(Page 398)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬILADDHA:[pp] của patilabhati
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
paṭiladdha:đã lìa mất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭiladdha:ပဋိလဒၶ(တိ)
[ပတိ+လဘ+တ။ လဘ လာေဘ။ အလဘီတိ လေဒၶါ၊ လဗ႓ိတၳာတိ ဝါ လေဒၶါ၊ ပဋိလေဒၶါ၊ ဥပလေဒၶါ။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၅၀။ (ျပတိလဗၺ-သံ။ ပဋိလဒၶ-ျပာ)]
(၁) ရေသာ၊ ရရွိ-ပိုင္ဆိုင္-ေသာ၊ သူ။ (၂) ရအပ္ေသာ၊ ရရွိ-ပိုင္ဆိုင္-အပ္ေသာ (ဥစၥာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭiladdha:ပဋိ-လဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပဋိ√လဘ္+တ)
တစ္ဖန္ရအပ္သည္။ ရအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine