Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
paṭibala:a.[paṭi-bala] 有能的,可能的,有能力的,能(可)堪任的.
パーリ語辞典 水野弘元著
paṭibala:a.[paṭi-bala] 有能の,可能なる,カ能の,堪えうる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Paṭibala,【形】 能乾的,適當的,勝任的。(p194)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Paṭibala,【形】能乾的,適當的,勝任的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
paṭibala: paṭibala(ti)
ပဋိဗလ(တိ)
[pati+bala.pratibala(pu) pratikūlaṃ balaṃ yasya,ga...pratirūpaṃ balaṃ yasya,tulyabaletri.]]yo me pratibalo loke]] iti caṇḍī.thomanidhi.]
[ပတိ+ဗလ။ ျပတိဗလ(ပု) ျပတိကူလံ ဗလံ ယသ်၊ ဂေၾတာ္...ျပတိ႐ူပံ ဗလံ ယသ်၊ တုလ်ဗေလႀတိ။ "ေယာ ေမ ျပတိဗေလာ ေလာေက" ဣတိ စ႑ီ။ ေထာမနိဓိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
paṭibala:[adj.] able; adequate; competent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Paṭibala,(adj.) [paṭi+bala] able,adequate,competent Vin.I,56,342; II,103,300; III,158; A.V,71; Miln.6.(Page 397)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PAṬIBALA:[a] có thể,có quyền,đủ quyền
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
paṭibala:người có năng lực,chữ gọi vị tỳ khưu hiểu biết rành rẽ các loại tăng sự
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
paṭibala:ပဋိဗလ(တိ)
[ပတိ+ဗလ။ ျပတိဗလ(ပု) ျပတိကူလံ ဗလံ ယသ်၊ ဂေၾတာ္...ျပတိ႐ူပံ ဗလံ ယသ်၊ တုလ်ဗေလႀတိ။ "ေယာ ေမ ျပတိဗေလာ ေလာေက" ဣတိ စ႑ီ။ ေထာမနိဓိ။]
(က) စြမ္းႏိုင္ေသာ၊ (ျပဳလုပ္-ေျပာဆို-ျခင္းငွါ) အစြမ္း-သတၱိ-ရွိေသာ၊ သူ။ (ခ) လိမၼာ-ကြၽမ္းက်င္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
paṭibala:ပဋိ-ဗလ (တိ)
စြမ္းႏိုင္သည္။ စြမ္းရည္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine