Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pāvurana:áo khoát ngoài của tỳ khưu ni gồm hai loại áo dày nặng (garupāvurana) cho mùa lạnh và áo mỏng nhẹ (lahu+pāvurana) cho mùa nóng tỳ khưu ni có thể xin áo khoát ngoài để mặc,nhưng không được xin loại đắt tiền áo khoát mùa lạnh không được đắt hơn mười sáu đồng kahāpana và áo khoát mùa nóng không được đắt hơn mười đồng kahāpana,đồng thời chất liệu chỉ quần quanh ba loại sợi bông,len,lụa áo khoát không đúng những tiêu chuẩn hợp luật trên đây phải bị xả bỏ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine