Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāra:n.a.[〃<para] 彼岸,彼方,他の.abl.pārato 彼方に,越えて.-atthika 彼岸を求める.-ga 彼岸に行く.-gata,-gāmin,-gū 彼岸に到れる.-gavesin 彼岸を求める.-dārika = paradārika 他妻と交る者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāra,【 中】 彼岸,另一邊。 ~gata,【 形】 達到終點的人,達到彼岸者。 ~gavesī,【形】 找尋終點,尋覓彼岸。 ~gāmī,【陽】 到彼岸去。 ~gū,~ṅgata,~ppatta,【形】 已超越,經過,越過。 ~lokika,【形】 與另一個世界連接,未來的再生。(p224)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāra,【中】彼岸,另一邊。pāragata,【形】達到終點的人,達到彼岸者。pāragavesī,【形】找尋終點,尋覓彼岸。pāragāmī,【陽】到彼岸去。pāragū,pāraṅgata,pārappatta,【形】已超越,經過,越過。pāralokika,【形】與另一個世界連接,未來的再生。lakkhaṇamantapāragū,精通相術。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāra,(nt.),the opposite shore; the other side.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāra,(adj.-nt.) [fr.para] 1.as adv.(°-) beyond,over,across,used as prep.with Abl.,e.g.pāra-Gaṅgāya beyond the G.S.I,207,214; SnA 228.See under cpds.-- 2.as nt.the other side,the opposite shore S.I,169,183; Sn.1059; Nd1 20 (=amataṁ nibbānaṁ); Dh.385; DhA.IV,141 aparā pāraṁ gacchati to go from this side to the other (used with ref.to this world & the world beyond) S.IV,174; A.V,4; Sn.1130; pāraṁ gavesino M.II,64=Th.1,771--3.Cases adverbially:Acc.pāraṁ see sep.; Abl.pārato from the other side Vin.II,209.-- 3.the guṇa form of para,another:see cpds.:

--atthika (pār’) wishing to cross beyond D.I,244.--ga “going beyond,” traversing,crossing,surmounting S.IV,71 (jātimaraṇassa); Sn.32,997.--gata one who has reached the opposite shore S.I,34; II,277; IV,157; A.IV,411; Sn.21,210,359; Dh.414; Vv 531 (cp.VvA.231); one who has gone over to another party Th.1,209.--gavesin looking for the other shore Dh.355; DhA.IV,80.--gāmin=gata S.I,123; A.V,232 sq.,253 sq.; DhA.II,160.--gū (a) gone beyond,i.e.passed,transcended,crossed S.I,195=Nd2 136A (dukkhassa),IV.210 (bhavassa); A.II,9 (id.); III,223; It.33 (jarāya); Dh.348.(b) gone to the end of (Gen.or.--°),reached perfection in,well-versed in,familiar with,an authority on Sn.992 (sabbadhammānaṁ),1105 (cp.Nd2 435); D.I,88 (tiṇṇaṁ vedānaṁ); DhA.III,361 (id.).--dārika an adulterer,lit.one of another’s wife S.II,259; J.III,43 (so read for para°); DhA.II,10.(Page 454)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀRA:[nt] bờ kia,bỉ ngạn,phía bên kia --gata [a] người đã đến bờ kia (đã đến mục tiêu cuối cùng) --gāmī [3] đi đến bờ kia --gūṅgata,--ppatta [a] đi vượt qua,đi ngang qua --lokika [a] liên quan đến đời khác,là tái sanh trong vị lai
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
pāra:ပါရ
စု = ကမၼသမာပေန-အမႈကိစၥကို ၿပီးဆုံးေစျခင္း၌။ ပါေရတိ၊ ပါရယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāra:ပါရ (ပ) (√ပရ္+ဏ)
ကမ္းတစ္ဖက္။ ထိုမွာဘက္ကမ္း။ နိဗၺာန္ဟူေသာ ကမ္းတစ္ဖက္။
သဗၺသိပၸါနံ ပါရံ ဂႏ႖ာ၊ ခပ္သိမ္းေသာ အတတ္တို႔၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine