Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
pāmaṅga:n.耳璫,イヤりング.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāmaṅga,【中】 腰帶,束腰帶。(p223)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāmaṅga,【中】腰帶,束腰帶(a band or chain)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāmaṅga:[nt.] a waist-band.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāmaṅga,(nt.) [etym.?] a band or chain Vin.II,106; III,48; Mhvs 11,28; Dpvs XII.1; DhA.IV,216.See on this Vin.Texts III,69 & Mhvs trsl.797.(Page 453)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀMAṄGA:[nt] dây thắt lưng
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
pāmaṅga:samantapāsādikā giải thích là palambakasutta,gọi chung những sợi chỉ được đeo,quấn,cột trên người nhằm để trang sức hay làm dáng dĩ nhiên không hợp luật
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāmaṅga:ပါမဂၤ (န)
ေဆာက္လံုး။ စလြယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine