Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pākaṭa,【形】 衆所周知的,出名的。(p221)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pākaṭa,【形】衆所周知的,明白的,顯著的(patent)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pākaṭa,(adj.) well-known; famous.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pākaṭa:bình thường,tự nhiên
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pākaṭa:ပါကဋ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ပ√ကရ္+တ)
ပကတိအတိုင္းျဖစ္ေသာ။ သာမညျဖစ္ေသာ။ ယုတ္ေသာ။ ထင္ရွားေသာ။ ေပၚလြင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine