Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
pāṇi:m.[〃] 手,拳.instr.abl.pāṇinā.-tala 手掌.-ssara 手鈴,手鈴樂.
パーリ語辞典 水野弘元著
pāṇi:m.[〃] 手,拳.instr.abl.pāṇinā.-tala 手掌.-ssara 手鈴,手鈴楽.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Pāṇi,【陽】 手,手掌。 ~tala,【中】 手掌。 ~ggaha,【陽】 婚姻。(p222)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Pāṇi,【陽】1.手、手掌(the hand)。2.手拿。pāṇitala,【中】手掌(the palm of the hand)。pāṇiggaha,【陽】婚姻(臺語:牽手)。【工】pāṇinā。payatapāṇi,張開掌(with outstretched hand,open-handed,liberal )。pāṇibhāga,手的部份(handshare,division by hand)。pāṇimatta,手的大小(of the size of a hand,a handful)。pāṇissara,手的樂器(hand sound,hand music,a cert.kind of musical instrument)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
pāṇi:[m.] the hand; the palm.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Pāṇi,[Vedic pāṇi,cp.Av.p∂r∂nā hand,with n-suffix,where we find m-suffix in Gr.palάmh,Lat.palma,Oir lām,Ohg.folma=Ags.folm] the hand Vin.III,14 (pāṇinā paripuñchati); M.I,78 (pāṇinā parimajjati); S.I,178,194; Sn.713; Dh.124; J.I,126 (°ṁ paharati); PugA 249 (id.); PvA.56; Sdhp.147,238.As adj.(-°) “handed,” with a hand,e.g.alla° with clean hand Pv.II,99payata° with outstretched hand,open-handed,liberal S.V,351; A.III,287; IV,266 sq.; V,331.

--tala the palm of the hand D.II,17.--bhāga handshare,division by hands VvA.96.--matta of the size of a hand,a handful PvA.70,116,119.--ssara hand sound,hand music,a cert.kind of musical instrument D.I,6; III,183; DA.I,84 (cp.Dial I.8),231; J.V,390,506; cp.BSk.pāṇisvara MVastu II.52.Also adj.one who plays this instrument J.VI,276; cp.BSk.pāṇisvarika MVastu III,113.(Page 451)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
pāṇi:The hand; a wooden hand or trowel
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
PĀṆI:[m] cánh tay,bàn tay --tala [nt] lòng bàn tay --ggaha [m] đám cưới
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
pāṇi:bàn tay
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
pāṇi:ပါဏိ (ပ)
လက္။
ပါဏႎ ဟရိတြာ၊ လက္ခုပ္တီး၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine