Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ovāda:m.[<ovadati,BSk.avavāda] 教誡,訓誡.
パーリ語辞典 水野弘元著
ovāda:m.[<ovadati,BSk.avavāda] 教誡,訓誡.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ovāda,【陽】 忠告,勸告,指令。 ~ka,~dāyaka,【形】勸告人,勸誡者。 ~kkhama,【形】 易勸的。(p88)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ovāda,【陽】忠告,教誡(教導還沒發生的事︰「要這樣做,不要這樣做。」之後反覆的教導爲教授(anusāsani))。ovādaka,ovādāyaka,【形】勸告人,勸誡者。ovādakkhama,【形】易勸的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ovāda:[m.] advice; exhortation; instruction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ovāda,[BSk.avavāda in same sense as P.] advice,instruction,admonition,exhortation Vin.I,50 = II.228; II,255 = IV.52; D.I,137 (°paṭikara,function of a king); J.III,256 (anovādakara one who cannot be helped by advice,cp.ovadaka); Nett 91,92; DhA.I,13,398 (dasavidha o.); VvA.345.-- ovādaṁ deti to give advice PvA.11,12,15,(Page 171)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
OVĀDA:[m] huấn từ,khuyến cáo,sự giảng dạy --ka,--dayaka [a] người khuyến cáo,nhắc nhở --kkhama [a] để khuyến dạy
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
ovāda:sự giáo hối,lời giáo huấn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ovāda:ဩ-ဝါဒ (ပ) (ဩ√ဝဒ္+ဏ)
အဆံုးအမ။ ဆံုးမျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine