Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ottappa:n.[BSk.apatrāpya] 愧,對他人(外部)的羞恥心(愧他).-gāravatā 愧的尊重 [(譯者補充請自行判斷) hirī 慚,於自己(內心)的羞恥心(慚己).hirī-ottappa 慚與愧,慚愧,慚己愧他].
パーリ語辞典 水野弘元著
ottappa:n.[BSk.apatrāpya] 愧,外部に恥じる.-gāravatā 愧の尊重.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ottappa,【中】 怕造惡,怕犯罪,慚愧,忌孽。(p85)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ottappa,(‹tappati1 + ud,would corresp.to a Sk.form *auttapya fr.ut-tapya to be regretted,tormented by remorse) ( ottappa‹na無+ava下﹑低+tapp折磨),【中】愧,怕造惡,忌孽(fear of exile,shrinking back from doing wrong,remorse)。hiri-ottappa(=hir-ottappa)慚愧。anottappa,無愧(lack of conscience,unscrupulousness,disregard of morality)。ottappagāravatā,尊重慚愧(respect for conscience)。ottappadhana慚愧寶(the treasure of (moral) self-control)。ottappabala﹐慚愧力(the power of a (good) conscience)。《阿毘達摩義廣釋》(Vibhv.p.85.):sā pāpato jigucchanalakkhaṇā.Ottappatīti ottappaṁ,taṁ pāpato uttāsalakkhaṇaṁ.Atta-gārava-vasena pāpato jigucchanato kulavadhū viya hirī,para-gārava-vasena pāpato uttāsanato vesiyā viya ottappaṁ.(對惡有厭惡相。害怕邪惡名爲‘愧’,對惡有恐懼相。處於尊重自己(自重),避開惡,如族姓女(良家婦女)有慚;處於尊重他人,害怕惡,如妓女有愧(於所作罪,對他羞愧)。)
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
ottappa:'moral dread'; s.hiri-ottappa
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ottappa:[nt.] shrinking back form doing wrong.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ottappa,(nt.) [fr.tappati1 + ud,would corresp.to a Sk.form *auttapya fr.ut-tapya to be regretted,tormented by remorse.The BSk.form is a wrong adaptation of the Pāli form,taking o° for apa°,viz.apatrapya M Vastu III,53 and apatrapā ibid.I.463.Müller,P.Gr.& Fausböll,Sutta Nipāta Index were both misled by the BSk.form,as also recently Kern,Toev.s.v.] fear of exile,shrinking back from doing wrong,remorse.See on term and its distinction from hiri (shame) Dhs.trsl.20,also DhsA.124,126; Vism.8,9 and the definition at SnA 181.Ottappa generally goes with hiri as one of the 7 noble treasures (see ariya-dhanā).Hiri-ottappa It.36; J.I,129; hir-ottappa at M.I,271; S.II,220; V,1; A.II,78; IV,99,151; V,214; It.34; J.I,127,206; VvA.23.See also hiri.-- Further passages:D.III,212; M.I,356; S.II,196,206,208; V,89; A.I,50,83,95; III,4 sq.,352; IV,11; V,123 sq.; Pug.71; Dhs.147,277; Nett 39.-- anottappa (nt.) lack of conscience,unscrupulousness,disregard of morality A.I,50,83,95; III,421; V,146,214; Vbh.341,359,370,391; as adj.It.34 (ahirika +).

--gāravatā respect for conscience,A.III,331; IV,29.--dhana the treasure of (moral) self-control D.III,163,251,282; VvA.113.--bala the power of a (good) conscience D.III,253; Ps.II,169,176; Dhs.31,102 (trln. power of the fear of blame).(Page 166)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
OTTAPPA:[nt] ghê sợ tội lỗi,làm sái quấy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ottappa:giảm thiểu làm điều xấu
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ottappa:ဩတၱပၸ (န) (ဥဒ္√တပ္+ဏ်)
ထိတ္လန္႔ျခင္း။ ေၾကာက္ျခင္း။ ကာယဒုစ႐ိုက္စသည္တို႔မွ ထိတ္လန္႔ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine