Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ottappī,ottāpī,【形】 害怕犯錯的,小心謹慎的。(p85)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ottappī,Ottāpī(Ottappin & Ottāpin),【形】害怕犯錯的,小心謹慎的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ottappī,(adj.),afraid of wrong; scrupulous.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
OTTAPPĪ:ottāpī [a] ghê sợ tội lỗi,lo ngại sự sái quấy của mình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ottappī:người hữu úy,có lòng úy,có sự ghê sợ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ottappī:ဩတၱပၸီ (တိ)
မေကာင္းမႈမွ ထိတ္လန္႔ျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine