Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Osīdāpeti,(osīdati 的【使】),浸,使下沉。 osīdāpesi,【過】。 osīdāpita,【過分】。 osīdāpetvā,【獨】。(p89)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Osīdāpeti,(osīdati 的【使】),浸,使下沉。osīdāpesi,【過】。osīdāpita,【過分】。osīdāpetvā,【獨】。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
osīdāpeti:[caus.of osīdati] causes to immerse; causes to sink.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
OSĪDĀPETI:(caus của osidati) nhúng chìm xuống,làm cho lún xuống [aor] --esi [pp] --pita [abs] --tvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
osīdāpeti:ဩ-သီဒါေပတိ (ဩ√သီဒ္+ဏာေပ)
ေအာက္သို႔ နစ္ေစ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine