Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
osāraṇā:f.[<osāreti] 復權,解罪.
パーリ語辞典 水野弘元著
osāraṇā:f.[<osāreti] 復權,解罪.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Osāraṇā,【陰】 1.使復原,2.擁擠。(p89)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Osāraṇā,【陰】1.使復原,2.擁擠。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
osāraṇā,(f.),1.reinstatement; 2.crowding.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Osāraṇā,(f.) [fr.osāreti 3] -- 1.restoration,rehabilitation reinstatement (of a bhikkhu after exclusion from the Saṅgha) Vin.I,322; Miln.344.-- 2.procession (?) (perhaps reading should be ussāraṇā) DhA.II,1 (T.oss°).(Page 172)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
osāraṇā:Restoration of a monk who has been temporarily secluded from his brother monk as a penance for an offence
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
osāraṇā:sự tiếp nhận hay mời gọi,thuật ngữ ám chỉ việc tăng chúng chứng minh cho một người thọ giới cụ túc từ này cũng chỉ việc chư tăng xá tội cho một tỳ khưu đã hết hạn bị phạt (bằng các hình thức tajjanīya,pabbājanīya,niyassa,ukkhepanīya + xem thêm ở các mục từ này)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
osāraṇā:ဩ-သာရဏာ (ဣ)
သံဃာ့ေဘာင္သို႔ ျပန္သြင္းျခင္း။ဩသာေရတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine