Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
orambhāgiya:a.[ora-bhāga-iya,BSk.avarabhāgīya] [ora-bhāgiya 低劣(低下)-部分] (屬於)下劣部分的.
パーリ語辞典 水野弘元著
orambhāgiya:a.[ora-bhāga-iya,BSk.avarabhāgīya] 下分の.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
orambhāgiya:[adj.] belonging to the lower world.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Orambhāgiya,(adj.) [ora + bhāga + iya; BSk.avarabhāgīya,e.g.Divy 533] being a share of the lower,i e.this world,belonging to the kāma world,Ep.of the 5 saṁyojanāni (see also saṁyojana) D.I,156; III,107,108,132; M.I,432; It.114; Pug.22; Nett 14; SnA 13; DA.I,313.-- Note.A curious form of this word is found at Th.2,166 orambhāga-manīya,with gloss (ThA.158) oraṁ āgamanīya.Probably the bh should be deleted.(Page 170)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
orambhāgiya:hạ phần,thuộc phần dưới thấp
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
orambhāgiya:ဩရမ႓ာဂိယ (တိ)
ေအာက္အဖို႔ျဖစ္ေသာ။ ေအာက္ကာမဘံု၌ ျဖစ္ျခင္းအဖို႔ရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine