Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
orabbhika:m.[Sk.aurabhrika<urabbha] 屠羊者.
パーリ語辞典 水野弘元著
orabbhika:m.[Sk.aurabhrika<urabbha] 屠羊者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Orabbhika,【陽】 羊商,屠羊者。(p87)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Orabbhika,【陽】羊商,屠羊者。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
orabbhika:[m.] a dealer or butcher of sheep.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Orabbhika,[fr.urabbha.The Sk.aurabhrika is later & differs in meaning] one who kills sheep,a butcher (of sheep) M.I,343,412; S.II,256; A.I,251; II,207 = Pug.56; III,303; Th.2,242 (= urabbhaghātaka ThA.204); J.V,270; VI,111 (and their punishment in Niraya); Pug.A 244 (urabbhā vuccanti eḷakā; urabbhe hanatī ti orabbhiko).(Page 169)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ORABBHIKA:[m] người bán trừu
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
orabbhika:người giết con cừu
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
orabbhika:ဩရဗ႓ိက (ပ) (ဥရဗ႓+ဏိက)
သိုးသတ္သမား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine