Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ora:a.[Sk.avara.ava 的比較級] 低的,劣的,近俗的,此岸的.acc.oraṃ adv.(在)此岸,在下面(below,under),在~以內(within).oraṃ chahi māsehi (在)六個月以內.abl.orato adv.在此岸.-mattaka 只此岸的,世間世俗的,不足道的,不足取的,無意義的,無價值的,容易消散的.
パーリ語辞典 水野弘元著
ora:a.[Sk.avara.ava の比較級] 低き,劣れる,卑近の,此岸の.acc.oraṃ adv.此岸に,下に,以内に.oraṃ chahi māsehi 六ヶ月以内に.abl.orato adv.此岸で.-mattaka 此岸のみの,世間的の,つまらない.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ora,【中】 此岸,這個世界。 【形】 次等的。 ~pāra,【中】 上下,此岸彼岸。 ~mattaka,【形】 些許的,無關緊要的。 ~mbhāgiya,【形】 低下世界的。Oraŋ,orena,【副】 在下,在內部,在這邊。(p87)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ora,【中】此岸,這個世界。【形】次等的。orapāra,【中】上下,此岸彼岸。oramattaka,【形】些許的,無關緊要的。orambhāgiya,【形】下界(欲界)的。pañcannaṁ orambhāgiyānaṁ saṁyojanānaṁ (=pañcorambhāgiyasaṁyojanāni),五下分結。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ora:[nt.] the near shore; this world.(adj.),inferior.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ora,(adj.) [compar.formation fr.ava; Vedic avara] below,inferior,posterior.Usually as nt.oraṁ the below,the near side,this world Sn.15; VvA.42 (orato Abl.from this side).-- Cases adverbially:Acc.oraṁ (with Abl.) on this side of,below,under,within M.II,142; Sn.804 (oraṁ vassasatā); Pv IV.33Q (oraṁ chahi māsehi in less than 6 months or after 6 months; id.p.at Pv.I,1012 has uddhaṁ); PvA.154 (dahato); Instr.orena J.V.72; Abl.orato on this side Miln.210.

--pāra the below and the above,the lower & higher worlds Sn.1 (see SnA 13 = Nd2 422b and cp.paroparaṁ); Miln.319 (samuddo anorapāro,boundless ocean).--pure (avarapure) below the fortress M.I,68 (bahinagare +).--mattaka belonging only to this world,mundane; hence:trifling,insignificant,little,evanescent Vin.II,85,203 = It.85; D.I,3; M.I,449; A.IV,22; V,157,164; Vbh.247; Nett 62; DhA.I,203; DA.I,55.(Page 169)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ORA:[nt] gần bờ,trong thế giới này [adj] hạ cấp,dưới thấp --pāra [nt] phía trên và phía dưới,chỗ gần và xa bờ,mé --mattaka [a] không quan trọng,không ý nghĩa,việc nhỏ mọn --mbhāgiya [a] thuộc về cảnh giới thấp hèn
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ora:ဩရ (တိ)
ေအာက္ျဖစ္သည္။ ယုတ္သည္။ ေနာက္ျဖစ္သည္။ အတြင္းျဖစ္သည္။
ဩရံ၊ ဤမွာဘက္၌။ ဩေရန၊ ဤမွာဘက္ျဖင့္။ ဩရေတာ၊ ဤမွာဘက္မွ။ ဩေရနဒၶမာသံ၊ လခြဲမျပည့္မီ အတြင္း၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine