Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
opapātika:a.[= upapātika,BSk.aupapāduka] 化生的.-satta 化生有情.
パーリ語辞典 水野弘元著
opapātika:a.[= upapātika,BSk.aupapāduka] 化生の.-satta 化生有情.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Opapātika,opapātī,【形】 沒有明顯因素而出現的,化生的。(p86)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Opapātika,opapātī(‹upapatti顯現﹑往生),【形】化生的(出生時無所託)。
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
opapātika:lit.'accidental' (from upapāta,accident; not from upapatti,as PTS Dict.has); 'spontaneously born',i.e.born without the instrumentality of parents.This applies to all heavenly and infernal beings."After the disappearing of the 5 lower fetters (saṃyojana,q.v.),he (the Anāgāmi) appears in a spiritual world (opapātika) ...."
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
opapātika:[adj.] arisen without visible cause; born spontaneously.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Opapātika,(adj.) [fr.upapatti; the BSk.form is a curious distortion of the P.form,viz.aupapāduka Av.Ś II.89; Divy 300,627,649] arisen or reborn without visible cause (i.e.without parents),spontaneous rebirth (Kvu trsl.2832),apparitional rebirth (Cpd.1654,q.v.) D.I,27,55,156; III,132,230 (°yoni),265; M.I,34,73,287,401 sq.,436 sq,465 sq.; II,52; III,22,80,247; S.III,206,240 sq.,246 sq.; IV,348; V,346,357 sq.,406; A.I,232,245,269; II,5,89,186; IV,12,226,399,423 sq.; V,265 sq.,286 sq.,343 sq.; Pug.16,62,63; Vbh.412 sq.; Miln.267; Vism.552 sq.,559; DA.I,165,313.The C.on M.I,34 explns. by “sesa-yoni-paṭikkhepa-vacanaṁ etaṁ”.See also Pug.A 1,§ 40.(Page 168)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
OPAPĀTIKA:--pāti [a] phát sanh lên,không thấy rõ nguyên nhân,hóa sanh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
opapātika:hóa sanh,hạng sanh tự hóa thiện
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
opapātika:ဩပပါတိက (တိ) (ဥပပတၱိ+ကဏ္)
ဥပပတ္ပဋိသေႏၶေနျခင္း ရွိသည္။ စတုမဟာရာဇ္ တာဝတႎသာ စသည္၌ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေသာ သတၱဝါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine