Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
olīyati:oliyati [o-līyati<lī] 執著,染著.pp.olīna,avalīna.cf.oliyanā 染著.
パーリ語辞典 水野弘元著
olīyati:oliyati [o-līyati<lī] 執著す,染著す.pp.olīna,avalīna.cf.oliyanā 染著.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Olīyati,(ava + lī + ya),不活躍,偷懶,黏住,落在後面。olīyi,【過】。(p88)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Olīyati,(ava+lī執著+ya),困住(to stick),牢記(stick fast),黏住(adhere﹑cling to)。olīyi,【過】。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
olīyati:[ava + lī + ya] is inactive or sluggish; sticks to; lags behind.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
OLĪYATI:(ava+lī+ya) không hoạt động,làm biếng nhác,quyến luyến [aor] olīyi --nā [f] sự biếng nhác,sự say mê (vật gì) --māna [prp] kéo lết ở sau,lục đục phía sau
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
olīyati:ဩ-လီယတိ (ဩ√လီ)
ကပ္ၿငိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine