Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
odagya:n.[udagga-ya] 歡喜踊躍.
パーリ語辞典 水野弘元著
odagya:n.[udagga-ya] 歡喜踊躍.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Odagya,(der.fr.udagga),【中】狂喜,洋洋得意(exultation,elation)。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Odagya,(nt.) [der.fr.udagga] exultation,elation Nd1 3 = Nd2 446 = Dhs.9,86,285,373; DhsA.143 (= udaggasabhāva a “topmost” condition).(Page 166)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
odagya:sự thích thú
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
odagya:ဩဒဂ် (န) (ဥဒဂၢ+ဏ်)
ကိုယ္စိတ္တက္ႂကြျခင္း။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine