Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niyāmaka:① a.[niyāma-ka] 決定的.② m.[= niyyāmaka] 船長.
パーリ語辞典 水野弘元著
niyāmaka:① a.[niyāma-ka] 決定の.② m.[=niyyāmaka] 船頭.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niyāmaka,【陽】 1.船長。 2.指揮官。 3.調整者。(p178)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyāmaka,2,【陽】船長(ship’s captain Vism 137.(simile))。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niyāmaka,1(either to niyama or niyāma),【形】【陽】建立,導引(sure of or in,founded in,or leading to,completed in)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niyāmaka: niyāmaka(ti)
နိယာမက(တိ)
[ni+yamu+ṇvu.niyatīti niyāmako.nipubba yamu gamane,ṇvu.aṭhasā,yo.99.niyacchati potanti niyāmako,yamu uparame,nipubbogamane.ṇvu niyāmako..,ṭī.667.(niyāmaka-saṃ,ṇiāgamaç ṇiāmaya-prā,vīvanā-sī)]
[နိ+ယမု+ဏြဳ။ နိယတီတိ နိယာမေကာ။ နိပုဗၺ ယမု ဂမေန၊ ဏြဳ။ အဌသာ၊ ေယာ။ ၉၉။ နိယစၧတိ ေပါတႏၲိ နိယာမေကာ၊ ယမု ဥပရေမ၊ နိပုေဗၺာဂမေန။ ဏြဳ နိယာမေကာ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၆၇။ (နိယာမက-သံ၊ ဏိအာဂမ,ဏိအာမယ-ျပာ၊ နယ္ဝီဝဒိန္နာ-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niyāmaka:[m.] 1.a ship's captain; 2.commander; 3.regulator.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niyāmaka,2 (see niyyāmaka) ship’s captain Vism.137 (simile).(Page 368)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niyāmaka,1 (adj.) [either to niyama or niyāma] sure of or in,founded in,or leading to,completed in D.I,190 (dhamma-n.paṭipadā,cp.niyamatā).(Page 368)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIYĀMAKA:[m] thuyền trưởng,chỉ huy,người làm cho điều hòa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niyāmaka:နိယာမက(တိ)
[နိ+ယမု+ဏြဳ။ နိယတီတိ နိယာမေကာ။ နိပုဗၺ ယမု ဂမေန၊ ဏြဳ။ အဌသာ၊ ေယာ။ ၉၉။ နိယစၧတိ ေပါတႏၲိ နိယာမေကာ၊ ယမု ဥပရေမ၊ နိပုေဗၺာဂမေန။ ဏြဳ နိယာမေကာ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၆၇။ (နိယာမက-သံ၊ ဏိအာဂမ,ဏိအာမယ-ျပာ၊ နယ္ဝီဝဒိန္နာ-သီဟိုဠ္)]
(၁) ၿပီးေစတတ္ေသာ၊ (၂) ပိုင္းျခား-သတ္မွတ္-ကန္႔သတ္-တတ္ေသာ။ (၃) ျမဲေစတတ္ေသာ။ (၄) ေလွသူႀကီး၊ သေဘၤာသူႀကီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niyāmaka:နိယာမ-က (ပ)
သတ္မွတ္တတ္ေသာသူ။ သေဘၤာသူႀကီး။ လွည္းရထားေမာင္းေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine