Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nivesa:m.[Sk.niveśa<viś] 住居,住著.
パーリ語辞典 水野弘元著
nivesa:m.[Sk.niveśa<viś] 住居,住著.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nivesa,【陽】 Nivesana,【中】 殖民地,住所,房子。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nivesa,【陽】nivesana,【中】殖民地,住所,房子。ghananivesana,聚集的社區。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nivesa: nivesa(pu)
နိေဝသ(ပု)
[ni+visa+ṇa.visa peraṇe,peraṇaṃ gamanādīsu niyojanaṃ,karaṇe ṇo,nibbeso,nivesopi.,ṭī.531.(nivega-saṃ,ṇivesa-prā)]
[နိ+ဝိသ+ဏ။ ဝိသ ေပရေဏ၊ ေပရဏံ ဂမနာဒီသု နိေယာဇနံ၊ ကရေဏ ေဏာ၊ နိေဗၺေသာ၊ နိေဝေသာပိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၁။ (နိေဝဂ-သံ၊ ဏိေဝသ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nivesa:[m.] settlement; abode; house.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nivesa,[Vedic niveśa,fr.ni+viś] 1.entering,stopping,settling down; house,abode Vv 82 (=nivesanāni kacchantarāni VvA.50).-2.=nivesana 2,in diṭṭhi° Sn.785 (=idaṁ-sacchâbhinivesa-saṅkhātāni diṭṭhi-nivesanāni SnA 522).(Page 373)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIVESA:[m] --sana [nt] chỗ ở,định cư,nhà cửa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nivesa:နိေဝသ(ပု)
[နိ+ဝိသ+ဏ။ ဝိသ ေပရေဏ၊ ေပရဏံ ဂမနာဒီသု နိေယာဇနံ၊ ကရေဏ ေဏာ၊ နိေဗၺေသာ၊ နိေဝေသာပိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၃၁။ (နိေဝဂ-သံ၊ ဏိေဝသ-ျပာ)]
(က) ေနအိမ္။ (ခ) သီးသန္႔အခန္း။ (ဂ) အိမ္တည္ရာေျမအရပ္။ (ဃ) အရပ္။ (င) အခ၊ ကူလီခ၊ အလုပ္သမားခ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nivesa:နိ-ေဝသ (ပ) (နိ√ဝိသ္+ဏ)
ဝင္ျခင္း။ ေနရာအိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine