Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nisītha:n.[Sk.niśītha.cf.nisā] 夜(night),中夜(midnight).loc.nisīthe.
パーリ語辞典 水野弘元著
nisītha:n.[Sk.niśītha.cf.nisā] 夜,中夜.loc.nisīthe.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisītha,【陽】 午夜。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisītha,【陽】午夜。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisītha: nisītha(pu)
နိသီထ(ပု)
[ni+sada+tha..,ṭī.7va.sūci.(nigitha-saṃ,ṇisīha-prā,nisīha-addhamāgadhī)]
[နိ+သဒ+ထ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ။ သူစိ။ (နိဂိထ-သံ၊ ဏိသီဟ-ျပာ၊ နိသီဟ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisītha:[m.] midnight.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nisītha,[Sk.niśītha,see nisā] midnight,night Th.1,3 (aggi yathā pajjalito nisīthe; v.l.BB nisive),524 (v.l.nisive); J.IV,432; V,330,331 (v.l.BB nisive),506 (=rattibhāga Com.).(Page 373)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISĪTHA:[m] nửa đêm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisītha:နိသီထ(ပု)
[နိ+သဒ+ထ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ။ သူစိ။ (နိဂိထ-သံ၊ ဏိသီဟ-ျပာ၊ နိသီဟ-အဒၶမာဂဓီ)]
(က) ညဉ့္။ (ခ) ညဉ့္ထက္ဝက္အခ်ိန္၊ ညဉ့္သန္ေကာင္။ (ဂ) ညဉ့္အဖို႔။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisītha:နိ-သီထ (ပ)
ညဥ့္သန္းေခါင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine