Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nirodha:m.[BSk.nirodha.cf.nirujjhati] 滅,滅盡.-ānupassanā 滅隨觀.-gāminī 使至(導引行去)滅盡.-taṇhā 滅愛.-dhātu 滅界.-sacca 滅諦.-saññā 滅想.-samāpatti 滅定,滅盡定.-samāpanna 已入滅定.[(譯者補充) dukkha-nirodha 苦滅].
パーリ語辞典 水野弘元著
nirodha:m.[BSk.nirodha.cf.nirujjhati] 滅,滅尽.-ānupassanā 滅髄観.-gāminī 滅に至らしめる.-taṇhā 滅愛.-dhātu 滅界.-sacca 滅諦.-saññā 滅想.-samāpatti 滅定,滅尽定.-samāpanna 滅定に入れる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nirodha:m.[BSk.nirodha.cf.nirujjhati] 滅,滅尽.-ānupassanā 滅髄観.-gāminī 滅に至らしめる.-taṇhā 滅愛.-dhamma.-dhātu 滅界.-nibbāna-dhātu滅涅槃界.-sacca 滅諦.-saññā 滅想.-samāpatti 滅定,滅尽定.-samāpatti-vipassanā滅定观.-samāpattisamāpajjana-samatthatā灭尽定に入定する可能性.-samāpanna 滅定に入れる
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirodha,【陽】 滅,停止,最終的真理。 ~dhamma,【形】 滅法(會滅的事物)。 ~samāpatti,【陰】 滅盡定。(p180)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirodha,(ni無+rodha牢獄,cf.Vism.495.),【陽】【中】滅,停止,最終的真理。nirodhadhamma,【形】滅法(會滅的事物)。nirodhadhātu,【陰】滅界。nirodhasamāpatti,【陰】滅盡定,又稱爲「滅受想定」(nirodha-vedayita-samāpatti) 。經中說:“saññāvedayitanirodhaṁ samāpannassa saññā ca vedanā ca vūpasantā honti.” (入想.受滅定者,想、受皆止息)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
nirodha: 消滅、止息
巴利文-漢文佛學名相辭匯 翻譯:張文明
Nirodha:滅;滅盡;制止
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirodha: nirodha(pu)
နိေရာဓ(ပု)
[ni+rudha+ṇa.nirujjhanti ettha rāgādayoti nirodho.rundhati vā nibbānanti rodho,kileso,so ettha natthīti nirodho.,ṭī,6.(nirodha-saṃ,ṇiroha-prā,niroha-addha-māgadhī)]
[နိ+႐ုဓ+ဏ။ နိ႐ုဇၩႏၲိ ဧတၳ ရာဂါဒေယာတိ နိေရာေဓာ။ ႐ုႏၶတိ ဝါ နိဗၺာနႏၲိ ေရာေဓာ၊ ကိေလေသာ၊ ေသာ ဧတၳ နတၳီတိ နိေရာေဓာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၆။ (နိေရာဓ-သံ၊ ဏိေရာဟ-ျပာ၊ နိေရာဟ-အဒၶ-မာဂဓီ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
nirodha:'extinction'; s.nirodha-samāpattianupubba-nirodha
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirodha:[m.] cessation; the final truth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirodha,[BSk.nirodha,to nirundhati,cp.nirujjhati & niruddha] oppression,suppression; destruction,cessation,annihilation (of senses,consciousness,feeling & being in general:saṅkhārā).Bdhgh’s expln of the word is:“ni-saddo abhāvaṁ,rodha-saddo ca cārakaṁ dīpeti Vism.495.-- N.in many cases is synonymous with nibbāna & parinibbāna; it may be said to be even a stronger expression as far as the active destruction of the causes of life is concerned.Therefore frequently combd with nibbāna in formula “sabbasaṅkhāra-samatho ...virāgo nirodho nibbānaṁ,” e.g.S.I,136; It.88.Nd2 s.nibbāna (see nibbāna III,6).Also in combn with nibbidā,e.g.S.III,48,223; III,163 sq.; V,438.-- The opposite of nirodha is samudaya,cp.formula “yaṁ kiñci samudaya-dhammaṁ sabban taṁ nirodha-dhammaṁ” e.g.Nd2 under saṅkhārā & passim.(a) Vin.I,1,10; D.II,33,41,57 sq.,112; III,130 sq.,136 sq.,226 sq.; J.I,133; II,9 sq.,223; III,59 sq.,163; V,438; M.I,140,263,410; A.I,299; IV,456 (=āsavānaṁ parikkhaya); Th.2,6 (=kilesanirodha ThA.13),158; It.46=Sn.755 (nirodhe ye vimuccanti te janā maccuhāyino); It.62=Sn.754; Sn.731,1037; Ps.I,192; II,44 sq.,221; Pug.68; Vbh.99 sq.,229; Nett 14,16 sq.; Vism.372; VvA.63; PvA.220 (jīvitassa).-- (b) (as-°):anupubba° D.III,266; A.IV,409,456; abhisaññā° D.I,180; asesavirāga° S.II,4,12; IV,86; V,421 sq.; A.I,177; II,158,161; upādāna° S.III,14; kāma° A.III,410 sq.; jāti° S.IV,86; taṇhā° D.III,216; dukkha° D.III,136; S.III,32,60; IV,4 sq.,14,384; A.I,177; nandi° S.III,14; IV,36; bhava° (=nibbāna) S.II,117; III,14; A.V,9; Ps.I,159; sakkāya° D.III,240; S.V,410; A.II,165 sq.; III,246,325 sq.; V,238 sq.; saññāvedayita° D.III,262,266; S.IV,217,293 sq.; V,213 sq.; A.I,41; III,192; IV,306; V,209.

--dhamma subject to destruction,able to be destroyed,destructible (usually in formula of samudaya-dhamma,see above) Vin.I,11; D.I,110; S.IV,47,107,214; M.III,280; A.V,143 sq.; --dhammatā liability to destruction S.IV,217; --dhātu the element or condition of annihilation,one of the 3 dhātus,viz.rūpa,arūpa° n°.D.III,215; It.45; Nett 97; --saññā perception or consciousness of annihilation D.III,251 sq.,283; A.III,334; --samāpatti attainment of annihilation Ps.I,97,100; Miln.300; Vism.702.(Page 371)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRODHA:[m] sự diệt tắt,chân lý cuối cùng --dhamma [a] phải bị tiêu hoại --samāpatti [f] đắc đựơc pháp thiền diệt thọ tưởng định
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nirodha:sự đoạn diệt,thiền diệt,diệt,đoạn diệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirodha:နိေရာဓ(ပု)
[နိ+႐ုဓ+ဏ။ နိ႐ုဇၩႏၲိ ဧတၳ ရာဂါဒေယာတိ နိေရာေဓာ။ ႐ုႏၶတိ ဝါ နိဗၺာနႏၲိ ေရာေဓာ၊ ကိေလေသာ၊ ေသာ ဧတၳ နတၳီတိ နိေရာေဓာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၆။ (နိေရာဓ-သံ၊ ဏိေရာဟ-ျပာ၊ နိေရာဟ-အဒၶ-မာဂဓီ)]
(၁) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း၊ တဖန္မျဖစ္ျခင္း၊ မရွိျခင္း။ (၂) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း၏ အေၾကာင္း။ (မုခ်) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း။ (ဥပစာ)။ (၃) နိေရာဓသမာပတ္။ (၄) နိေရာဓသစၥာ။ (၅) (က) (ရာဂ စသည္တို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ) နိဗၺာန္။ (ခ) (သံသရာေႏွာင္အိမ္၏ မရွိရာ) နိဗၺာန္၊ (၆) (သခၤါရတို႔၏) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေၾကာင္း၊ (က) အရဟတၱဖိုလ္,(ခ) မဂ္ ၄-ပါး,ေအာက္ဖိုလ္ ၃-ပါး။ (၇) နိေရာဓသုတ္။ ယင္းသုတ္အဓိပၸါယ္ကို။ နိေရာဓသုတၱ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirodha:နိေရာဓ (ပ) (နိ√႐ုဓ္+ဏ)
ခ်ဳပ္ျခင္း။ ရာဂစသည္တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္း။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ ခ်ဳပ္ျခင္း။ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း။
နိေရာဓာယ၊ ဝဋ္တရားတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine