Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nippalāpa,【形】 無穀殼的,無廢話的。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nippalāpa,【形】無穀殼的,無廢話的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nippalāpa: nippalāpa(ti)
နိပၸလာပ(တိ)
[ni+palāpa.(nippalāpa-saṃ,ṇipalāva-prā)]
[နိ+ပလာပ။ (နိပၸလာပ-သံ၊ ဏိပလာဝ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nippalāpa:[adj.] free from chaff or prattle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nippalāpa,(adj.) [nis+palāpa] free from prattle or talk,not talking A.II,183 (apalāpa+; v.l.°palāsa).(Page 360)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPPALĀPA:[a] không nói nhảm nhí,vô ích,không nói đùa giỡn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nippalāpa:နိပၸလာပ(တိ)
[နိ+ပလာပ။ (နိပၸလာပ-သံ၊ ဏိပလာဝ-ျပာ)]
(အက်ိဳးမရွိေသာ) စကားကို-ေျပာဆို-ျခင္း-မရွိ-မွကင္း-ေသာ၊ (အက်ိဳးမရွိေသာ) စကားကိုမ-ေျပာ-ဆို-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nippalāpa:နိပၸလာပ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine