Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niggahita: niggahita(na)
နိဂၢဟိတ(န)
[ni+gaha+ta rassasaraṃ nissāya gayhati,karaṇaṃ niggahetvā.gayhatīti vā niggahītaṃ.rū.1va.]
[နိ+ဂဟ+တ ရႆသရံ နိႆာယ ဂယွတိ၊ ကရဏံ နိဂၢေဟတြာ။ ဂယွတီတိ ဝါ နိဂၢဟီတံ။ ႐ူ။ ၁ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niggahita:[pp.of niggaṇhāti] rebuked; censured; restrained.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIGGAHITA:[nt] cách nói giọng mũi --ṃ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niggahita:နိဂၢဟိတ(န)
[နိ+ဂဟ+တ ရႆသရံ နိႆာယ ဂယွတိ၊ ကရဏံ နိဂၢေဟတြာ။ ဂယွတီတိ ဝါ နိဂၢဟီတံ။ ႐ူ။ ၁ဝ။]
(၁) နိဂၢဟိတ္၊ မွီ၍ ႏွိပ္၍ ရြက္ဆိုအပ္ေသာ အကၡရာ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niggahita:နိဂၢဟိတ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine