Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niṭṭhura,【形】 粗糙的,硬的,殘酷的。 ~riya,【中】 粗糙的事物,粗糙程度。(p173)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niṭṭhura,【形】粗糙的,硬的,殘酷的。niṭṭhuriya,【中】粗糙的事物,粗糙程度。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niṭṭhura: niṭṭhura(ti)
နိ႒ဳရ(တိ)
[ni+iṭṭha+ura.ni+ṭhā+ura.na icchatabbanti niṭṭhuraṃ,uro.,ṭī.125.niṭṭhātīti niṭṭhuraṃ,ṭhā gatinivattiyaṃ,uro. ṭī.714-5.nipura-saṃ,niṭṭhura-addhamāgadhī,ṇiṭṭhuraç niṭṭhula-prā,tadavu-sī)]
[နိ+ဣ႒+ဥရ။ နိ+ဌာ+ဥရ။ န ဣစၧတဗၺႏၲိ နိ႒ဳရံ၊ ဥေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၅။ နိ႒ာတီတိ နိ႒ဳရံ၊ ဌာ ဂတိနိဝတၱိယံ၊ ဥေရာ။ ယင္း ဋီ။ ၇၁၄-၅။ နိပုရ-သံ၊ နိ႒ဳရ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိ႒ဳရ,နိ႒ဳလ-ျပာ၊ တဒဝု-သီဟိုဠ္)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niṭṭhura:[adj.] rough; hard; cruel.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIṬṬHURA:[a] thô bỉ,cứng rắn,tàn bạo --riya [nt] sự thô nhám,sự cộc cằn thô lỗ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niṭṭhura:နိ႒ဳရ(တိ)
[နိ+ဣ႒+ဥရ။ နိ+ဌာ+ဥရ။ န ဣစၧတဗၺႏၲိ နိ႒ဳရံ၊ ဥေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၁၂၅။ နိ႒ာတီတိ နိ႒ဳရံ၊ ဌာ ဂတိနိဝတၱိယံ၊ ဥေရာ။ ယင္း ဋီ။ ၇၁၄-၅။ နိပုရ-သံ၊ နိ႒ဳရ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိ႒ဳရ,နိ႒ဳလ-ျပာ၊ တဒဝု-သီဟိုဠ္)]
(၁) တံေတြးေထြးေသာ။ (၂) ၾကမ္းတမ္း-ခက္မာ-ေသာ။ နိ႒ဳရိယံ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niṭṭhura:နိ႒ဳရ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine