Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mahiddhika,【形】 大神通力。(p252)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mahiddhika,【形】大神通力。D.16./II,72.︰“Ahaṁ hime Vajjī evaṁmahiddhike evaṁmahānubhāve ucchecchāmi(or ucchejjāmi,or ucchijjāmi) Vajjī,vināsessāmi Vajjī,anayabyasanaṁ āpādessāmi Vajjī”ti(那些跋耆人雖有如是大神力、大威力,我欲伐之,我欲根絕跋耆人,我欲令跋耆人滅亡,我欲令跋耆人破滅。」)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahiddhika: mahiddhika(ti)
မဟိဒၶိက(တိ)
[mahantī+iddhi]
[မဟႏၲီ+ဣဒၶိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mahiddhika:[adj.] of great magical power.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAHIDDHIKA:[a] có nhiều thần lực
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahiddhika:မဟိဒၶိက(တိ)
[မဟႏၲီ+ဣဒၶိ]
ႀကီးေသာတန္ခိုးရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahiddhika:မဟိဒၶိက (တိ)
မ်ားေသာ ျပည့္စံုျခင္း ရွိသည္။ ႀကီးေသာ တန္ခိုး ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine