Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
mahaddhana:大富の,大財の.mahapphala 大果,大果ある.mahabbala 大力の,大軍.mahabbhaya 大怖畏.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Mahaddhana,【形】 有大財富的。(p252)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Mahaddhana,【形】有大財富的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
mahaddhana: mahaddhana(ti)
မဟဒၶန(တိ)
[mahanta+dhana]
[မဟႏၲ+ဓန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
mahaddhana:[adj.] having great riches.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
MAHADDHANA:[a] có nhiều của cải
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
mahaddhana:tài sản lớn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
mahaddhana:မဟဒၶန(တိ)
[မဟႏၲ+ဓန]
မ်ားေသာဥစၥာရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahaddhana:မဟဒၶန (ပ)
ဥစၥာမ်ားစြာ ႂကြယ္ဝေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
mahaddhana:မဟဒၶန (တိ)
မ်ားေသာ ဥစၥာ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine